10 'NÔI' ĐÀO TẠO DOANH NHÂN TỐT NHẤT THẾ GIỚI

  1. TRƯỜNG KINH DOANH STANFORD. TỶ LỆ SINH VIÊN CÓ VIỆC LÀM SAU 3 THÁNG
TỐT NGHIỆP: 96%. MỨC LƯƠNG KHỞI ĐIỂM BÌNH QUÂN: 118.000 USD .
 
 
2. TRƯỜNG KINH DOANH HAAS, ĐẠI HỌC CALIFONIA, BERKELEY. TỶ LỆ SINH VIÊN CÓ VIỆC LÀM SAU
3 THÁNG TỐT NGHIỆP: 93%. MỨC LƯƠNG KHỞI ĐIỂM BÌNH QUÂN: 116.000 USD.
 
 
3. TRƯỜNG KINH DOANH Ở DARTMOUTH. TỶ LỆ SINH VIÊN CÓ VIỆC LÀM SAU 3 THÁNG
TỐT NGHIỆP: 93%. MỨC LƯƠNG KHỞI ĐIỂM BÌNH QUÂN: 115.000 USD.
 
 
4. TRƯỜNG KINH DOANH NYU STERN. TỶ LỆ SINH VIÊN CÓ VIỆC LÀM SAU 3 THÁNG
TỐT NGHIỆP: 90%. MỨC LƯƠNG KHỞI ĐIỂM BÌNH QUÂN: 108.000 USD.
 
 
5. TRƯỜNG KINH DOANH COLUMBIA. TỶ LỆ SINH VIÊN CÓ VIỆC LÀM SAU 3 THÁNG
TỐT NGHIỆP: 92%. MỨC LƯƠNG KHỞI ĐIỂM BÌNH QUÂN: 113.000 USD. 

   
6. TRƯỜNG KINH DOANH HARVARD. TỶ LỆ SINH VIÊN CÓ VIỆC LÀM SAU 3
THÁNG TỐT NGHIỆP: 89%. MỨC LƯƠNG KHỞI ĐIỂM BÌNH QUÂN: 124.000 USD .
 
 
7. TRƯỜNG WHARTON THUỘC ĐẠI HỌC PENNSYLVANIA. TỶ LỆ SINH VIÊN CÓ VIỆC LÀM SAU 3 THÁNG
TỐT NGHIỆP: 92%. MỨC LƯƠNG KHỞI ĐIỂM BÌNH QUÂN: 121.000 USD
 
 
8. TRƯỜNG KINH DOANH CARNEGIE MELLON TEPPER. TỶ LỆ SINH VIÊN CÓ VIỆC LÀM SAU 3 THÁNG
TỐT NGHIỆP: 90%. MỨC LƯƠNG KHỞI ĐIỂM BÌNH QUÂN: 108.000 USD.
 
 
9. TRƯỜNG QUẢN LÝ KELLOGG, ĐẠI HỌC NORTHWESTERN.
MỨC LƯƠNG KHỞI ĐIỂM BÌNH QUÂN: 117.000 USD.
 
 
10. TRƯỜNG QUẢN LÝ MIT SLOAN. TỶ LỆ SINH VIÊN CÓ VIỆC LÀM SAU 3 THÁNG
TỐT NGHIỆP: 96%. MỨC LƯƠNG KHỞI ĐIỂM BÌNH QUÂN: 118.000 USD. 

THEO  TRI THỨC TRẺ