30 HỌC BỔNG THẠC SĨ TẠI NHẬT

THEO ĐÓ, HỌC BỔNG JDS DÀNH CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ĐANG CÔNG TÁC TẠI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CỦA VIỆT NAM CÓ NĂNG LỰC ĐỂ THEO HỌC CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ BẰNG TIẾNG ANH TRONG THỜI GIAN 2 NĂM TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA NHẬT BẢN CÓ NGÀNH HỌC SAU: TĂNG CƯỜNG HỆ THỐNG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG (KINH TẾ CÔNG, QUẢN TRỊ CÔNG), GIAO THÔNG/PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ, NĂNG LƯỢNG, NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, MÔI TRƯỜNG (BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NGĂN NGỪA THẢM HỌA), TĂNG CƯỜNG CHỨC NĂNG TƯ PHÁP (LUẬT) VÀ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC HÀNH CHÍNH CÔNG. NĂM 2014, CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN TIẾP NHẬN TỐI ĐA 30 HỌC VIÊN THẠC SĨ.

DUY ANH