BẢNG ĐIỂM HIẾM HOI VÀ NHỮNG HÌNH ẢNH THỜI TRAI TRẺ CỦA TƯỚNG GIÁP

ĐỒNG CHÍ VÕ NGUYÊN GIÁP NĂM 1930

ĐƠN ĐĂNG KÝ XIN VÀO LUẬT KHOA ĐẠI HỌC CỦA ĐỒNG CHÍ VÕ NGUYÊN GIÁP

CHỨNG CHỈ THI ĐỖ LUẬT KHOA CỬ NHÂN

ĐƠN XIN TRUY NỘP HỌC PHÍ VÌ CHƯA ĐỦ TIỀN NỘP ĐÚNG HẠN TỪ ĐẦU NĂM

ĐỒNG CHÍ VÕ NGUYÊN GIÁP KHI LÀ SINH VIÊN LUẬT KHOA ĐẠI HỌC ĐÔNG DƯƠNG (1934)

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP KHI CÒN TRẺ TRƯỚC CỬA TÒA BÁO LE TRAVAIL 20.4.1937

BẢNG ĐIỂM CÁC NĂM TỪ NĂM 1934-1938