free html hit counter

Hotline 24/7

0984.761634

ĐẠI HỌC BOND-BOND-UNIVERSITY-BU

Quốc gia:
Giá: Liên hệ

Giới thiệu ngắn

THƯƠNG MẠI, KINH TẾ KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC BACHELOR OF BUSINESS (3 YEAR PROGRAM) ĐẠI HỌC 92,784 MAIN CAMPUS BACHELOR OF BUSINESS ĐẠI HỌC 92,784 MAIN CAMPUS BACHELOR OF COMMERCE (3 YEAR PROGRAM) ĐẠI HỌC 92,784 MAIN CAMPUS...
Tiếp nhận thông tin cập nhật: 0918698596

THƯƠNG MẠI, KINH TẾ

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
BACHELOR OF BUSINESS (3 YEAR PROGRAM) ĐẠI HỌC 92,784 MAIN CAMPUS
BACHELOR OF BUSINESS ĐẠI HỌC 92,784 MAIN CAMPUS
BACHELOR OF COMMERCE (3 YEAR PROGRAM) ĐẠI HỌC 92,784 MAIN CAMPUS
UNDERGRADUATE DEGREES BACHELOR OF COMMERCE STRUCTURE & SUBJECTS ENTRY REQUIREMENTS ADDITIONAL INFORMATION ENQUIRIES HOME > STUDY AT BOND > UNDERGRADUATE DEGREES > BACHELOR OF COMMERCE FONT SIZE: SHARE: PRINT PAGE: BACHELOR OF COMMERCE ĐẠI HỌC 92,784 MAIN CAMPUS
BACHELOR OF BUSINESS SYSTEMS ĐẠI HỌC MAIN CAMPUS
DIPLOMA OF BUSINESS CAO ĐẲNG 22,000 MAIN CAMPUS
BACHELOR OF COMMUNICATION (BUSINESS) ĐẠI HỌC MAIN CAMPUS
BACHELOR OF PROPERTY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT ĐẠI HỌC 92,784 MAIN CAMPUS
MASTER OF BUSINESS (PROFESSIONAL) THẠC SĨ 51,649 MAIN CAMPUS
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (EXECUTIVE) THẠC SĨ 67,095 MAIN CAMPUS
BOND UNIVERSITY - BBT GLOBAL LEADERSHIP MBA THẠC SĨ 2,550 MAIN CAMPUS
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION THẠC SĨ 47,676 MAIN CAMPUS
DOCTOR OF PHILOSOPHY (FACULTY OF BUSINESS) TIẾN SĨ 31,248 MAIN CAMPUS
GRADUATE CERTIFICATE IN BUSINESS DỰ BỊ THẠC SĨ 15,892
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (PROFESSIONAL) THẠC SĨ 51,649 MAIN CAMPUS
GRADUATE CERTIFICATE IN FAMILY BUSINESS DỰ BỊ THẠC SĨ 15,892 MAIN CAMPUS

KỸ THUẬT

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
BACHELOR OF ARCHITECTURAL STUDIES ĐẠI HỌC 92,784 MAIN CAMPUS
BACHELOR OF INTERACTIVE MEDIA AND DESIGN ĐẠI HỌC MAIN CAMPUS
BACHELOR OF MULTIMEDIA DESIGN ĐẠI HỌC MAIN CAMPUS
BACHELOR OF URBAN DESIGN AND PLANNING ĐẠI HỌC MAIN CAMPUS
MASTER OF ARCHITECTURE THẠC SĨ MAIN CAMPUS
MASTER OF CONSTRUCTION PRACTICE (PROFESSIONAL) THẠC SĨ 51,659 MAIN CAMPUS
GRADUATE CERTIFICATE IN CONSTRUCTION PRACTICE DỰ BỊ THẠC SĨ 15,892 MAIN CAMPUS
MASTER OF CONSTRUCTION PRACTICE THẠC SĨ 47,676 MAIN CAMPUS
POSTGRADUATE DIPLOMA IN CONSTRUCTION PRACTICE DỰ BỊ THẠC SĨ 31,784 MAIN CAMPUS

LUẬT

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
BACHELOR OF BUSINESS LAW ĐẠI HỌC 123,712 MAIN CAMPUS
DIPLOMA OF CRIMINOLOGY CAO ĐẲNG 22,000 MAIN CAMPUS
BACHELOR OF LAWS ĐẠI HỌC 123,712 MAIN CAMPUS
BACHELOR OF JURISPRUDENCE ĐẠI HỌC MAIN CAMPUS
BACHELOR OF SOCIAL SCIENCE (CRIMINOLOGY) ĐẠI HỌC 27,202 MAIN CAMPUS
MASTER OF BUSINESS LAW THẠC SĨ 30,920 MAIN CAMPUS
GRADUATE CERTIFICATE IN BUSINESS DỰ BỊ THẠC SĨ 15,892 MAIN CAMPUS
GRADUATE DIPLOMA OF BUSINESS DỰ BỊ THẠC SĨ 31,784 MAIN CAMPUS
MASTER OF INTERNATIONAL RELATIONS (LAWS) THẠC SĨ 41,097 MAIN CAMPUS
POSTGRADUATE DIPLOMA IN INTERNATIONAL RELATIONS DỰ BỊ THẠC SĨ 23,728 MAIN CAMPUS
POSTGRADUATE DIPLOMA IN LAW DỰ BỊ THẠC SĨ 12,368 MAIN CAMPUS
MASTER OF LAWS (LEGAL PRACTICE) THẠC SĨ 36,634
DOCTOR OF LEGAL SCIENCE (RESEARCH) TIẾN SĨ 42,994 MAIN CAMPUS
MASTER OF LAWS (INTERNATIONAL LEGAL PRACTICE) THẠC SĨ 30,920 MAIN CAMPUS
DOCTOR OF PHILOSOPHY (FACULTY OF LAW) TIẾN SĨ 20,210 MAIN CAMPUS
MASTER OF JURISPRUDENCE THẠC SĨ 30,920 MAIN CAMPUS
MASTER OF LAWS THẠC SĨ 30,920 MAIN CAMPUS
POSTGRADUATE DIPLOMA OF LEGAL PRACTICE (ONLINE) DỰ BỊ THẠC SĨ MAIN CAMPUS
MASTER OF CRIMINOLOGY (PROFESSIONAL) THẠC SĨ 42,742 MAIN CAMPUS
POSTGRADUATE DIPLOMA OF CRIMINOLOGY DỰ BỊ THẠC SĨ 23,728 MAIN CAMPUS

DU LỊCH KHÁCH SẠN

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
BACHELOR OF INTERNATIONAL HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT ĐẠI HỌC 30,800 MAIN CAMPUS

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
BACHELOR OF INFORMATION TECHNOLOGY ĐẠI HỌC MAIN CAMPUS
MASTER OF BUSINESS AND INFORMATION TECHNOLOGY (PROFESSIONAL) THẠC SĨ 51,649 MAIN CAMPUS
MASTER OF BUSINESS AND INFORMATION TECHNOLOGY THẠC SĨ 47,676 MAIN CAMPUS
MASTER OF INFORMATION TECHNOLOGY (PROFESSIONAL) THẠC SĨ MAIN CAMPUS
MASTER OF INFORMATION TECHNOLOGY THẠC SĨ 30,920

NGHỆ THUẬT

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
BACHELOR OF ARTS ĐẠI HỌC 92,784 MAIN CAMPUS
BACHELOR OF FILM AND TELEVISION (3 YEAR PROGRAM) ĐẠI HỌC MAIN CAMPUS
BACHELOR OF FILM AND TELEVISION ĐẠI HỌC MAIN CAMPUS
BACHELOR OF ARTS (ENGLISH AS AN INTERNATIONAL LANGUAGE) ĐẠI HỌC 92,784 MAIN CAMPUS
POSTGRADUATE DIPLOMA OF ARTS DỰ BỊ THẠC SĨ 23,728 MAIN CAMPUS
MASTER OF ARTS (BY COURSEWORK) THẠC SĨ 35,592 MAIN CAMPUS
MASTER OF ARTS (BY COURSEWORK) THẠC SĨ 35,592 MAIN CAMPUS
MASTER OF ARTS (BY RESEARCH) THẠC SĨ 30,046 MAIN CAMPUS
MASTER OF ARTS (TESOL) (ONLINE) THẠC SĨ 22,500 MAIN CAMPUS
MASTER OF ARTS (TESOL) THẠC SĨ 22,500 MAIN CAMPUS

XÃ HỘI

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
DIPLOMA OF COMMUNICATION CAO ĐẲNG 22,000 MAIN CAMPUS
BACHELOR OF INTERNATIONAL RELATIONS ĐẠI HỌC 92,784 MAIN CAMPUS
BACHELOR OF BEHAVIOUR MANAGEMENT ĐẠI HỌC MAIN CAMPUS
BACHELOR OF SOCIAL SCIENCE ĐẠI HỌC 27,202 MAIN CAMPUS
BACHELOR OF COUNSELLING ĐẠI HỌC MAIN CAMPUS
GRADUATE DIPLOMA OF PSYCHOLOGY DỰ BỊ THẠC SĨ 30,928 MAIN CAMPUS
BACHELOR OF SOCIAL SCIENCE (PSYCHOLOGY) WITH HONOURS ĐẠI HỌC 27,202 MAIN CAMPUS
BACHELOR OF SOCIAL SCIENCE (PSYCHOLOGY)* ĐẠI HỌC 27,202 MAIN CAMPUS
DOCTOR OF PHILOSOPHY TIẾN SĨ 31,248 MAIN CAMPUS
DOCTOR OF PHILOSOPHY TIẾN SĨ 31,248 MAIN CAMPUS
MASTER OF COMMUNICATION THẠC SĨ 35,592 MAIN CAMPUS
POSTGRADUATE DIPLOMA IN COMMUNICATION DỰ BỊ THẠC SĨ 31,784 MAIN CAMPUS
MASTER OF COMMUNICATION (PROFESSIONAL) THẠC SĨ 42,472 MAIN CAMPUS
MASTER OF JOURNALISM THẠC SĨ 35,592 MAIN CAMPUS
DOCTOR OF PHILOSOPHY (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES)DOCTOR OF PHILOSOPHY (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) TIẾN SĨ 30,046 MAIN CAMPUS
GRADUATE CERTIFICATE IN TESOL DỰ BỊ THẠC SĨ 3,618 MAIN CAMPUS
DOCTOR OF PHILOSOPHY (FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) TIẾN SĨ 30,046 MAIN CAMPUS
MASTER OF INTERNATIONAL RELATIONS (PROFESSIONAL) THẠC SĨ 42,472 MAIN CAMPUS
MASTER OF REAL ESTATE THẠC SĨ 47,676 MAIN CAMPUS
MASTER OF REAL ESTATE (PROFESSIONAL) THẠC SĨ 51,649 MAIN CAMPUS
GRADUATE DIPLOMA IN REAL ESTATE DỰ BỊ THẠC SĨ 31,784 MAIN CAMPUS
GRADUATE CERTIFICATE IN REAL ESTATE DỰ BỊ THẠC TƯ VẤN DU HỌC MIỄN PHÍ SĨ 15,892 MAIN CAMPUS
DOCTOR OF PHILOSOPHY (SCHOOL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT) TIẾN SĨ 31,248 MAIN CAMPUS
MASTER OF PHILOSOPHY (SUSTAINABLE DEVELOPMENT) THẠC SĨ 31,248 MAIN CAMPUS
POSTGRADUATE DIPLOMA OF BEHAVIOUR MANAGEMENT DỰ BỊ THẠC SĨ 26,694 MAIN CAMPUS
POSTGRADUATE DIPLOMA IN COUNSELLING DỰ BỊ THẠC SĨ 26,694 MAIN CAMPUS
MASTER OF PSYCHOLOGY (CLINICAL) THẠC SĨ 63,628 MAIN CAMPUS
MASTER OF PSYCHOLOGY (FORENSIC) THẠC SĨ 63,628 MAIN CAMPUS
POSTGRADUATE DIPLOMA OF PSYCHOLOGY DỰ BỊ THẠC SĨ 27,202 MAIN CAMPUS

TRUYỀN THÔNG

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
BACHELOR OF JOURNALISM ĐẠI HỌC MAIN CAMPUS

GIÁO DỤC

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
UNDERGRADUATE DIPLOMA IN UNIVERSITY ENGLISH STUDIES DỰ BỊ THẠC SĨ 30,928 MAIN CAMPUS
DIPLOMA OF SPORTS MANAGEMENT CAO ĐẲNG 22,000 MAIN CAMPUS
GRADUATE CERTIFICATE IN UNIVERSITY ENGLISH DỰ BỊ THẠC SĨ 11,864 MAIN CAMPUS
GRADUATE CERTIFICATE IN CLINICAL EDUCATION DỰ BỊ THẠC SĨ 15,892 MAIN CAMPUS
GRADUATE DIPLOMA IN CLINICAL EDUCATION DỰ BỊ THẠC SĨ 31,784 MAIN CAMPUS
MASTER OF CLINICAL EDUCATION THẠC SĨ 47,676 MAIN CAMPUS

Y DƯỢC

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
BACHELOR OF BIOMEDICAL SCIENCE ĐẠI HỌC 92,784 MAIN CAMPUS
DOCTOR OF PHILOSOPHY (FACULTY OF HEALTH SCIENCES AND MEDICINE) TIẾN SĨ 30,046 MAIN CAMPUS
BACHELOR OF EXERCISE AND SPORT SCIENCE ĐẠI HỌC MAIN CAMPUS
BACHELOR OF HEALTH SCIENCES ĐẠI HỌC 30,929 MAIN CAMPUS
BACHELOR OF MEDICINE BACHELOR OF SURGERY (MBBS) ĐẠI HỌC 304,920 MAIN CAMPUS
MASTER OF MEDICAL LABORATORY SCIENCE THẠC SĨ MAIN CAMPUS
DOCTOR OF PHILOSOPHY (FACULTY OF HEALTH SCIENCES AND MEDICINE) TIẾN SĨ 30,046 MAIN CAMPUS
DOCTOR OF PHYSIOTHERAPY TIẾN SĨ 100,560 MAIN CAMPUS
MASTER OF RETRIEVAL MEDICINE THẠC SĨ 47,676 MAIN CAMPUS
GRADUATE CERTIFICATE IN RETRIEVAL MEDICINE DỰ BỊ THẠC SĨ 15,892 MAIN CAMPUS
GRADUATE DIPLOMA IN RETRIEVAL MEDICINE DỰ BỊ THẠC SĨ 31,784 MAIN CAMPUS
JURIS DOCTOR TIẾN SĨ 92,784 MAIN CAMPUS

KHOA HỌC

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
MASTER OF SCIENCE (BY RESEARCH) THẠC SĨ 47,676 MAIN CAMPUS
BACHELOR OF GLOBAL STUDIES (SUSTAINABILITY) ĐẠI HỌC MAIN CAMPUS
MASTER OF SCIENCE (BY RESEARCH) THẠC SĨ 47,676 MAIN CAMPUS

QUẢN TRỊ

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
BACHELOR OF SPORTS MANAGEMENT ĐẠI HỌC MAIN CAMPUS
BACHELOR OF CONSTRUCTION MANAGEMENT AND QUANTITY SURVEYING ĐẠI HỌC 92,784 MAIN CAMPUS
GRADUATE CERTIFICATE IN ENERGY MANAGEMENT DỰ BỊ THẠC SĨ 15,892 MAIN CAMPUS
GRADUATE DIPLOMA IN ENERGY MANAGEMENT DỰ BỊ THẠC SĨ 31,784 MAIN CAMPUS
MASTER OF ENERGY MANAGEMENT THẠC SĨ 47,676 MAIN CAMPUS
MASTER OF PROJECT MANAGEMENT (PROFESSIONAL) THẠC SĨ 35,757 MAIN CAMPUS
GRADUATE CERTIFICATE IN PROJECT MANAGEMENT DỰ BỊ THẠC SĨ MAIN CAMPUS
GRADUATE DIPLOMA IN PROJECT MANAGEMENT DỰ BỊ THẠC SĨ 31,784 MAIN CAMPUS
MASTER OF PROJECT MANAGEMENT THẠC SĨ 35,757 MAIN CAMPUS

MÔI TRƯỜNG

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
BACHELOR OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT (SUSTAINABLE DEVELOPMENT) ĐẠI HỌC 92,784 MAIN CAMPUS
BACHELOR OF ENVIRONMENTAL SCIENCE (SUSTAINABILITY SCIENCE) ĐẠI HỌC 92,784 MAIN CAMPUS
MASTER OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT (SUSTAINABLE DEVELOPMENT) THẠC SĨ 47,676 MAIN CAMPUS
GRADUATE DIPLOMA IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT (SUSTAINABLE DEVELOPMENT) DỰ BỊ THẠC SĨ MAIN CAMPUS
MASTER OF URBAN PLANNING (PROFESSIONAL) THẠC SĨ 55,622 MAIN CAMPUS
MASTER OF URBAN PLANNING THẠC SĨ 51,649 MAIN CAMPUS
POSTGRADUATE DIPLOMA IN URBAN PLANNING DỰ BỊ THẠC SĨ 31,784 MAIN CAMPUS

KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
BACHELOR OF PROPERTY ĐẠI HỌC MAIN CAMPUS
MASTER OF ACCOUNTING (PROFESSIONAL) THẠC SĨ 51,649 MAIN CAMPUS
MASTER OF ACCOUNTING THẠC SĨ 47,676 MAIN CAMPUS
MASTER OF FINANCE (PROFESSIONAL) TIẾN SĨ 51,649 MAIN CAMPUS
MASTER OF FINANCE THẠC SĨ 47,676 MAIN CAMPUS
MASTER OF FINANCIAL MANAGEMENT (PROFESSIONAL) THẠC SĨ 51,649 MAIN CAMPUS
MASTER OF FINANCIAL MANAGEMENT THẠC SĨ 47,676 MAIN CAMPUS
 

THÔNG TIN   LIÊN HỆ   KÊNH DU HỌC:  

ĐỊA CHỈ: ĐỊA CHỈ: 101 B2 – TẬP THỂ ĐỒNG XA – MAI DỊCH – CẦU GIẤY – HÀ NỘI  

ĐT: ĐTDĐ:  MS.HƯƠNG ĐỖ 0984.761.634 - 0946.471.855

EMAIL: INFO@KENHDUHOC.VN  

WWW.KENHDUHOC.VNHTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KENHDUHOC.VN

KÊNH DU HỌC, CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC CỦA BẠN VỚI MỘT LỘ TRÌNH RÕ RÀNG!

- HUONG DO -

Đang cập nhật

Chuyên mục khác