HỌC BỔNG SAU ĐH CHÍNH PHỦ RU-MA-NI

  

HỌC BỔNG EUGENE IONESCU DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG LÀ LƯU HỌC SINH ĐANG THEO HỌC CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SĨ, SAU TIẾN SĨ TẠI CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN KHỐI PHÁP NGỮ VÀ HỌC BỔNG ĐƯỢC CẤP ĐỂ LƯU HỌC SINH THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO TỪ 3 ĐẾN 6 THÁNG TẠI 26 CƠ SỞ GIÁO DỤC TIÊN TIẾN CỦA RU-MA-NI.

THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ DỰ TUYỂN TỪ 16/9 ĐẾN 15/11/2013.

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG, DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO TẠI RU-MA-NI TIẾP NHẬN ỨNG VIÊN VÀ MẪU ĐƠN DỰ TUYỂN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TRÊN WEBSITE:

 ĐAN THẢO