HƠN 1 TỶ ĐỒNG TÀI TRỢ CHO HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH BR-VT

  

TẠI BUỔI LỄ, HỘI ĐÃ TỔ CHỨC TRAO HỌC BỔNG CHO 426 HỌC SINH, SINH VIÊN BR-VT NGHÈO, HIẾU HỌC, VƯỢT KHÓ ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG HỌC TẬP TRONG NĂM HỌC QUA. TRONG ĐÓ, CÓ 100 EM ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG NAM CÔN SƠN DO HỢP DOANH ĐƯỜNG ỐNG KHÍ NAM CÔN SƠN (NCSP) TÀI TRỢ.

TÍNH ĐẾN NAY, HỢP DOANH NCSP ĐÃ PHỐI HỢP VỚI HỘI KHUYẾN HỌC BR-VT TÀI TRỢ 950 SUẤT HỌC BỔNG TRỊ GIÁ HƠN 1 TỶ ĐỒNG.

HƠN 1 TỶ ĐỒNG TÀI TRỢ CHO HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH BR-VT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM TRẦN HƯNG HIỂN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CAO THÀNH TÍCH HỌC TẬP ĐÁNG KHEN NGỢI CỦA CÁC EM; ĐỒNG THỜI CŨNG NHẤN MẠNH VAI TRÒ QUAN TRỌNG CHIẾN LƯỢC CỦA SINH VIÊN, HỌC SINH ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ THẾ GIỚI.

 DƯƠNG CHI - NCSP