Đại học công nghệ curtin-university-of-technology-curtin-university | Chuyên gia tư vấn du học học bổng hàng đầu Mỹ, Anh, Canada, Australia, Tây Ban Nha
Breaking News
Home / Du Học Australia / Đại học công nghệ curtin-university-of-technology-curtin-university

Đại học công nghệ curtin-university-of-technology-curtin-university

Kế toán kiểm toán

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
Bachelor of Commerce (Accounting) Đại học 26,200 27,600 AAI, ACT, CBC, SBC
Bachelor of Commerce (Accounting and Accounting Technologies Double Major) Đại học 26,200 276,000
Bachelor of Commerce (Accounting and Banking Double Major) Đại học 26,200 27,600
Bachelor of Commerce (Accounting and Business Information Systems Double Major) Đại học 26,200 27,600
Bachelor of Commerce (Accounting and Entrepreneurship Double Major) Đại học 26,200 27,600
Bachelor of Commerce (Accounting and Finance Double Major) Đại học 26,200 27,600
Bachelor of Commerce (Accounting and Financial Planning Double Major) Đại học 26,200 27,600
Graduate Certificate in Professional Accounting Dự bị thạc sĩ 14,400 15,200
Graduate Diploma in Professional Accounting Dự bị thạc sĩ 28,600 30,100
Postgraduate Diploma in Commerce (Accounting) Dự bị thạc sĩ 28,600 30,100
Master of Accounting Thạc sĩ 28,600 30,100
Master of Advanced Accounting Thạc sĩ 29,000 30,600
Master of Corporate Accounting Thạc sĩ 29,000
Master of Professional Accounting Thạc sĩ 28,600
Certificate IV Tertiary Preparation Program Accounting Dự bị đại học 18,000 Curtin College
Diploma of Commerce (Accounting) Cao đẳng 18,000 Curtin College

Thương mại, Kinh tế

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
Bachelor of Commerce (Accounting) Đại học 26,200 27,600 AAI, ACT, CBC, SBC
Bachelor of Commerce (Accounting and Accounting Technologies Double Major) Đại học 26,200 27,200 Curtin College
Bachelor of Commerce (Accounting and Banking Double Major) Đại học 26,200 27,600 Curtin College
Bachelor of Commerce (Accounting and Business Information Systems Double Major) Đại học 26,200 27,600 Curtin College
Bachelor of Commerce (Accounting and Entrepreneurship Double Major) Đại học 26 27,600
Bachelor of Commerce (Accounting and Finance Double Major) Đại học 26,200 27,600 Curtin College
Bachelor of Commerce (Accounting and Financial Planning Double Major) Đại học 26,200 27,600 Curtin College
Bachelor of Commerce (Business Law) Đại học 26,200 27,600 Curtin College
Bachelor of Commerce (Accounting and Business Law Double Major) Đại học 2,620 27,600 Curtin College
Bachelor of Commerce (Accounting and Taxation Double Major) Đại học 26,200 27,600 Curtin College
Bachelor of Commerce (Business Law and International Relations Double Major) Đại học 26,200 27,600
Bachelor of Commerce (Economics) Đại học 26,200 27,600 Curtin College
Bachelor of Commerce (Finance) Đại học 26,200 27,600 Curtin College
Bachelor of Commerce (Financial Planning) Đại học 26,200 27,600 Curtin College
Bachelor of Commerce (Banking and Finance Double Major)) Đại học 26,200 27,600 Curtin College
Bachelor of Commerce (Economics and Finance Double Major) Đại học 26,200 27,600 Curtin College
Bachelor of Commerce (Economics and International Relations Double Major) Đại học 26,200 27,600 Curtin College
Bachelor of Commerce (Economics and Management Double Major) Đại học 26,200 27,600 AAI, ACT, CBC, SBC, Curtin College
Bachelor of Commerce (Economics and Marketing Double Major) Đại học 26,200 27,600 Curtin College
Bachelor of Commerce (Finance and Management Double Major_ Đại học 26,200 27,600 Curtin College
Bachelor of Commerce (Finance and Marketing Double Major) Đại học 26,200 27,600 Curtin College
Bachelor of Commerce (Property and Finance Double Major) Đại học 26,200 27,600 Curtin College
Bachelor of Commerce (Property and Marketing Double Major) Đại học 26,200 27,600 Curtin College
Graduate Certificate in Business (Business stream) Dự bị thạc sĩ
Graduate Certificate in Business (Business Leadership) Dự bị thạc sĩ
Graduate Certificate in Business (Oil and Gas) Dự bị thạc sĩ
Graduate Certificate in Procurement Dự bị thạc sĩ
Master of Business Administration (Business) Thạc sĩ
Master of Business Administration (Oil and Gas) Thạc sĩ
Master of Business Administration (Strategic Procurement) Thạc sĩ
Master of Science [Mineral and Energy Economics]/Master of Business Administration 307426 Thạc sĩ
Master of Business Leadership Thạc sĩ
Graduate Certificate in Mineral and Energy Economics Dự bị thạc sĩ
Master of Science (Mineral and Energy Economics) Thạc sĩ
Graduate Diploma in Business (Business major) Dự bị thạc sĩ
Graduate Diploma in Business (Strategic Procurement) Dự bị thạc sĩ
Doctor of Business Administration (DBA) Tiến sĩ
Doctor of Philosophy (PhD) Tiến sĩ
Masters of Philosphy (Business Administration) Thạc sĩ
Bachelor of Commerce (Business Information Systems) Đại học 26,200 27,600
Bachelor of Commerce (Bachelor of Commerce) Đại học 26,200 27,600
Bachelor of Commerce (Logistics and Supply Chain Management) Đại học 26,200 27,600
Bachelor of Commerce (Business Information Systems and Logistics and Supply Chain Management Double Major) Đại học 26,200 27,600 Curtin College
Bachelor of Commerce (Business Information Technology and Systems Double Major) Đại học 26,200 27,600 Curtin College
Bachelor of Commerce (Entrepreneurship) Đại học 26,200 27,600 Curtin College
Bachelor of Commerce (Food Industry Management) Đại học 26,200 27,600 Curtin College
Bachelor of Commerce (Human Resource Management) Đại học 26,200 27,600 Curtin College
Bachelor of Commerce (Industrial Relations) Đại học Curtin College
Bachelor of Commerce (International Business) Đại học 26,200 27,600 Curtin College
Bachelor of Commerce (Management) Đại học 26,200 27,600 Curtin College
Bachelor of Commerce (Entrepreneurship and Marketing Double Major) Đại học 26,200 27,600 Curtin College
Bachelor of Commerce (Human Resource Management and Industrial Relations Double Major) Đại học 26,200 27,600 Curtin College
Bachelor of Commerce (Management and Human Resource Management Double Major) Đại học 26,200 27,600 Curtin College
Bachelor of Commerce (Management and Marketing Double Major) Đại học 26,200 27,600 Curtin College
Bachelor of Commerce (Advertising) Đại học 26,200 27,600 Curtin College
Bachelor of Commerce (Marketing) Đại học 26,200 27,600 Curtin College
Bachelor of Commerce (Public Relations) Đại học 26,200 27,600 Curtin College
Bachelor of Commerce (Tourism and Hospitality) Đại học Curtin College
Bachelor of Commerce (Advertising and Creative Advertising Graphic Design Double Major) Đại học 26,200 27,600 Curtin College
Bachelor of Commerce (Advertising and Public Relations Double Major)) Đại học 26,200 27,600 Curtin College
Bachelor of Commerce (Marketing and Advertising Double Major) Đại học 26,200 27,600 Curtin College
Bachelor of Commerce (Marketing and Business Law Double Major) Đại học 26,200 27,600 Curtin College
Bachelor of Commerce (Marketing and Public Relations Double Major) Đại học 26,200 27,600 Curtin College
Bachelor of Commerce (Public Relations and Journalism Double Major) Đại học 26,200 27,600 Curtin College
Bachelor of Commerce (Public Relations and Management Double Major) Đại học 26,200 27,600
Bachelor of Commerce (Tourism and Hospitality and Marketing Double Major) Đại học 26,200 27,600
Bachelor of Commerce (Tourism and Hospitality and Public Relations Double Major) Đại học 26,200 27,600
Master luyện thi toefl ibt of Commerce (Marketing) Thạc sĩ 27,400
Diploma of Commerce Cao đẳng 22,250 Canning College
Certificate IV Tertiary Preparation Program Economics Dự bị đại học 18,000 Curtin College
Diploma of Commerce Economics Cao đẳng 18,000 Curtin College

Luật

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
Bachelor of Commerce (Business Law) Đại học 26,200 27,600
Bachelor of Commerce (Accounting and Business Law Double Major) Đại học 26,200 27,600
Bachelor of Commerce (Accounting and Taxation Double Major) Đại học 26,200 27,600
Bachelor of Commerce (Business Law and International Relations Double Major) Đại học 26,200 27,600
Graduate Certificate in Taxation Dự bị thạc sĩ 13,700 14,400
Graduate Diploma in Taxation Dự bị thạc sĩ 27,400 28,800
Master of Taxation Thạc sĩ 28,200 28,800
Diploma of Commerce Business Law Cao đẳng 18,000 Curtin College

Tài chính

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
Bachelor of Commerce (Economics) Đại học 26,200 27,600
Bachelor of Commerce (Finance) Đại học 26,200 27,600
Bachelor of Commerce (Financial Planning) Đại học 26,200 27,600
Bachelor of Commerce (Banking and Finance Double Major)) Đại học 26,200 27,600
Bachelor of Commerce (Economics and Finance Double Major) Đại học 26,200 27,600
Bachelor of Commerce (Economics and International Relations Double Major) Đại học 26,200 27,600
Bachelor of Commerce (Economics and Management Double Major) Đại học 26,200 27,600
Bachelor of Commerce (Economics and Marketing Double Major) Đại học 26,200 27,600
Bachelor of Commerce (Finance and Management Double Major_ Đại học 26,200 27,600
Bachelor of Commerce (Finance and Marketing Double Major) Đại học 26,200 27,600
Bachelor of Commerce (Property and Finance Double Major) Đại học 26,200 27,600
Bachelor of Commerce (Property and Marketing Double Major) Đại học 26,200 27,600
Graduate Diploma in Banking and Finance Dự bị thạc sĩ 27,700 29,100
Master of Applied Economics Thạc sĩ 27,400
Master of Finance Thạc sĩ 27,400 29,100
Master of Financial Planning Thạc sĩ 27,400
Bachelor of Financial Planning (3 years) Đại học AAI, ACT, CBC, SBC

Công nghệ thông tin

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
Bachelor of Commerce (Business Information Systems) Đại học 26,200 27,600
Bachelor of Commerce (Bachelor of Commerce) Đại học 26,200 27,600
Bachelor of Commerce (Logistics and Supply Chain Management) Đại học 26,200 27,600
Bachelor of Commerce (Business Information Systems and Logistics and Supply Chain Management Double Major) Đại học 26,200 27,600
Bachelor of Commerce (Business Information Technology and Systems Double Major) Đại học 26,200 27,600
Graduate Certificate in Information Systems Dự bị thạc sĩ 13,700 14,400
Graduate Certificate in Logistics and Supply Chain Management Dự bị thạc sĩ 14,000 14,700
Graduate Diploma in Information Systems Dự bị thạc sĩ 27,400 28,800
Graduate Diploma in Logistics and Supply Chain Management Dự bị thạc sĩ 27,700 29,100
Postgraduate Diploma in Commerce (Information Systems) Dự bị thạc sĩ 27,400 28,800
Master of Information Systems Thạc sĩ 27,400 28,800
Master of Logistics Thạc sĩ 27,700 29,100
Certificate IV Tertiary Preparation Program Introduction to Computing Dự bị đại học 18,000 Curtin College
Diploma of Commerce Business Information Systems Cao đẳng 18,000 Curtin College
Diploma of Information Technology Cao đẳng 18,000 Curtin College
Bachelor of Science (Computer Science) Đại học 18,000 Curtin College
Bachelor of Technology (Computer Systems and Networking) Đại học 18,000 Curtin College

Quản trị

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
Bachelor of Commerce (Entrepreneurship) Đại học 26,200 27,600
Bachelor of Commerce (Food Industry Management) Đại học 26,200 27,600
Bachelor of Commerce (Human Resource Management) Đại học 26,200 27,600
Bachelor of Commerce (Industrial Relations) Đại học
Bachelor of Commerce (International Business) Đại học 26,200 27,600
Bachelor of Commerce (Management) Đại học 26,200 27,600
Bachelor of Commerce (Entrepreneurship and Marketing Double Major) Đại học 26,200 27,600
Bachelor of Commerce (Human Resource Management and Industrial Relations Double Major) Đại học 26,200 27,600
Bachelor of Commerce (Management and Human Resource Management Double Major) Đại học 26,200 27,600
Bachelor of Commerce (Management and Marketing Double Major) Đại học 26,200 27,600
Graduate Certificate in Human Resources Dự bị thạc sĩ 13,700 14,400
Graduate Diploma in Human Resources Dự bị thạc sĩ 27,400 28,800
Graduate Diploma in International Business Đại học 27,400 28,800
Master of Human Resources Thạc sĩ 27,400 28,800
Master of International Business Thạc sĩ 27,400 28,800
Master of Management Thạc sĩ 27,700 30,000
Diploma of Commerce Management Cao đẳng 18,000 Curtin College
Bachelor of Business Administration Đại học 18,000 Curtin College

Kinh doanh quốc tế

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
Bachelor of Commerce (International Business) Đại học 26,200 27,600
Master of International Business Thạc sĩ 27,400 28,800

Marketing

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
Bachelor of Commerce (Advertising) Đại học 26,200 27,600
Bachelor of Commerce (Marketing) Đại học 26,200 27,600
Bachelor of Commerce (Public Relations) Đại học 26,200 27,600
Bachelor of Commerce (Tourism and Hospitality) Đại học
Bachelor of Commerce (Advertising and Creative Advertising Graphic Design Double Major) Đại học 26,200 27,600
Bachelor of Commerce (Advertising and Public Relations Double Major)) Đại học 26,200 27,600
Bachelor of Commerce (Marketing and Advertising Double Major) Đại học 26,200 27,600
Bachelor of Commerce (Marketing and Business Law Double Major) Đại học 26,200 27,600
Bachelor of Commerce (Marketing and Public Relations Double Major) Đại học 26,200 27,600
Bachelor of Commerce (Public Relations and Journalism Double Major)) Đại học 26,200 27,600
Bachelor of Commerce (Public Relations and Management Double Major) Đại học 26,200 27,600
Bachelor of Commerce (Tourism and Hospitality and Marketing Double Major) Đại học 26,200 27,600
Bachelor of Commerce (Tourism and Hospitality and Public Relations Double Major) Đại học 26,200 27,600
Graduate Certificate in Marketing Thạc sĩ 13,700 14,400
Graduate Diploma in Marketing Thạc sĩ 27,400 28,800
Master of Marketing Thạc sĩ 27,400 28,800
Master of Commerce (Marketing) Thạc sĩ 27,400
Certificate IV Tertiary Preparation Program Introduction to Computing Dự bị đại học 18,000 Curtin College
Diploma of Commerce Marketing Cao đẳng 18,000 Curtin College

Truyền thông

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
Certificate IV Tertiary Preparation Program Communications I Dự bị đại học 18,000 Curtin College
Certificate IV Tertiary Preparation Program Communications II Dự bị đại học 18,000 Curtin College

Môi trường

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
Diploma of Built Environment Cao đẳng 18,000 Curtin College

Khoa học

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
Bachelor of Applied Science (Architectural Science) – See more at: http://www.Curtincollege.Edu.Au/courses/built-environment-curtin#sthash.O1Qv8veJ.Dpuf Đại học 18,000 Curtin College
Bachelor of Applied Science (Construction Management & Economics) Đại học 18,000 Curtin College
Bachelor of Science (Information Technology) Đại học 18,000 Curtin College

Nghệ thuật

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
Bachelor of Arts (Interior Architecture) Đại học 18,000 Curtin College
Bachelor of Arts (Urban & Regional Planning) Đại học 18,000 Curtin College
Diploma of Arts and Creative Industries Cao đẳng 18,000 Curtin College
Bachelor of Arts Đại học 18,000 Curtin College
Bachelor of Arts (Mass Communication) Đại học 18,000 Curtin College

Kỹ thuật

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
Diploma of Engineering Cao đẳng 18,000 Curtin College
Bachelor of Engineering (Hons*) Đại học 18,000 Curtin College

Y Dược

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
Certificate IV Tertiary Preparation health sciences Dự bị đại học 18,000 Curtin College
Diploma of Health Sciences Cao đẳng 18,000 Curtin College
Bachelor of Science (Food Science and Technology) Đại học 18,000 Curtin College
Bachelor of Science (Health Promotion) Đại học 18,000 Curtin College
Bachelor of Science – Health Sciences Đại học 18,000 Curtin College
Bachelor of Science (Human Biology Preclinical) Đại học 18,000 Curtin College
Bachelor of Science (Laboratory Medicine) Đại học 18,000 Curtin College
Bachelor of Science (Molecular Genetics and Biotechnology) Đại học 18,000 Curtin College
Bachelor of Science (Nursing) Đại học 18,000 Curtin College
Bachelor of Science (Nutrition) Đại học 18,000 Curtin College
Bachelor of Psychology (Hons) Đại học 18,000 Curtin College

 

Thông tin   liên hệ   Kênh Du Học:  

Địa chỉ: Địa chỉ: 101 B2 – Tập Thể Đồng Xa – Mai Dịch – Cầu Giấy – Hà Nội  

ĐT: ĐTDĐ:  Ms.Hương Đỗ 0984.761.634 – 0946.471.855

Email: info@kenhduhoc.Vn  

Www.Kenhduhoc.Vnhttps://www.Facebook.Com/kenhduhoc.Vn

Kênh du học, chắp cánh ước mơ du học của bạn với một lộ trình rõ ràng!

Facebook Comments

Check Also

[DU HỌC ANH] THÔNG TIN HỌC BỔNG ONCAMPUS UK/EU 2017-2018

Trong bài viết lần này, Kênh Du Học xin gửi tới các bạn thông tin …