free html hit counter

Hotline 24/7

0984.761634

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SYDNEY-UNIVERSITY-OF-TECHNOLOGY-SYDNEY-UTS

Quốc gia:
Giá: Liên hệ

Giới thiệu ngắn

THƯƠNG MẠI, KINH TẾ KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC BACHELOR OF BUSINESS ĐẠI HỌC 23,280 CITY, KURING-GAI BACHELOR OF BUSINESS (HONOURS) ĐẠI HỌC 23,280 CITY, KURING-GAI BACHELOR OF BUSINESS BACHELOR OF ARTS IN INTERNATIONAL STUDIES ĐẠI HỌC 23,280 CITY,...
Tiếp nhận thông tin cập nhật: 0918698596

THƯƠNG MẠI, KINH TẾ

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
BACHELOR OF BUSINESS ĐẠI HỌC 23,280 CITY, KURING-GAI
BACHELOR OF BUSINESS (HONOURS) ĐẠI HỌC 23,280 CITY, KURING-GAI
BACHELOR OF BUSINESS BACHELOR OF ARTS IN INTERNATIONAL STUDIES ĐẠI HỌC 23,280 CITY, KURING-GAI
BACHELOR OF PROPERTY ECONOMICS BACHELOR OF ARTS IN INTERNATIONAL STUDIES ĐẠI HỌC 21,912 CITY
BACHELOR OF PROPERTY ECONOMICS ĐẠI HỌC 23,904 CITY
BACHELOR OF BUSINESS BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY ĐẠI HỌC 26,256 CITY
BACHELOR OF BUSINESS BACHELOR OF LAWS ĐẠI HỌC 25,296 CITY
BACHELOR OF BIOTECHNOLOGY BACHELOR OF BUSINESS ĐẠI HỌC 25,824 CITY

QUẢN TRỊ

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
BACHELOR OF MANAGEMENT IN EVENTS AND LEISURE ĐẠI HỌC 23,280 KURING-GAI
BACHELOR OF MANAGEMENT IN TOURISM ĐẠI HỌC 23,280 KURING-GAI
BACHELOR OF MANAGEMENT (HONOURS) IN EVENTS AND LEISURE ĐẠI HỌC 23,280 KURING-GAI
BACHELOR OF MANAGEMENT (HONOURS) IN TOURISM ĐẠI HỌC 24,192 CITY
BACHELOR OF MANAGEMENT IN TOURISM BACHELOR OF ARTS IN INTERNATIONAL STUDIES ĐẠI HỌC 23,280 KURING-GAI
BACHELOR OF MANAGEMENT IN EVENTS AND LEISURE BACHELOR OF ARTS IN INTERNATIONAL STUDIES ĐẠI HỌC 23,280 KURING-GAI
BACHELOR OF CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT BACHELOR OF ARTS IN INTERNATIONAL STUDIES ĐẠI HỌC 23,904 CITY
BACHELOR OF CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT ĐẠI HỌC 23,904 CITY
GRADUATE DIPLOMA IN BUSINESS ADMINISTRATION DỰ BỊ THẠC SĨ 25,296 CITY
GRADUATE CERTIFICATE IN EXECUTIVE BUSINESS ADMINISTRATION DỰ BỊ THẠC SĨ 13,128 CITY
MASTER OF ENGINEERING MANAGEMENT MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION THẠC SĨ 24,192 CITY
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION THẠC SĨ 25,296 CITY
EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION THẠC SĨ 26,256 CITY
GRADUATE CERTIFICATE IN BUSINESS ADMINISTRATION DỰ BỊ THẠC SĨ 12,648 CITY
JURIS DOCTOR MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION THẠC SĨ 25,824 CITY
GRADUATE CERTIFICATE IN ARTS MANAGEMENT DỰ BỊ THẠC SĨ 10,344 CITY, KURING-GAI
GRADUATE CERTIFICATE IN HEALTH SERVICES MANAGEMENT DỰ BỊ THẠC SĨ CITY
GRADUATE CERTIFICATE IN COMMUNITY AND NOT-FOR-PROFIT MANAGEMENT DỰ BỊ THẠC SĨ 12,600 CITY
GRADUATE CERTIFICATE IN EVENT MANAGEMENT DỰ BỊ THẠC SĨ 10,344 CITY
GRADUATE CERTIFICATE IN LOCAL GOVERNMENT MANAGEMENT DỰ BỊ THẠC SĨ CITY
GRADUATE CERTIFICATE IN LOCAL GOVERNMENT LEADERSHIP DỰ BỊ THẠC SĨ CITY
DOCTOR OF PROJECT MANAGEMENT TIẾN SĨ 11,170 CITY
GRADUATE CERTIFICATE IN PROJECT MANAGEMENT DỰ BỊ THẠC SĨ 11,184 CITY
GRADUATE CERTIFICATE IN OPERATIONS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT DỰ BỊ THẠC SĨ 12,648 CITY
GRADUATE CERTIFICATE IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING MANAGEMENT DỰ BỊ THẠC SĨ 12,600 CITY
GRADUATE CERTIFICATE IN CLINICAL MANAGEMENT DỰ BỊ THẠC SĨ CITY
GRADUATE CERTIFICATE IN DIABETES EDUCATION AND MANAGEMENT DỰ BỊ THẠC SĨ 10,752 CITY

KIẾN TRÚC

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
BACHELOR OF DESIGN IN ARCHITECTURE ĐẠI HỌC 24,720 CITY
BACHELOR OF DESIGN IN INTERIOR AND SPATIAL DESIGN ĐẠI HỌC 24,192 CITY
BACHELOR OF DESIGN (HONOURS) IN ARCHITECTURE ĐẠI HỌC 24,192 CITY
BACHELOR OF DESIGN (HONOURS) IN INTERIOR AND SPATIAL DESIGN ĐẠI HỌC 24,192 CITY
BACHELOR OF DESIGN IN INTERIOR AND SPATIAL DESIGN BACHELOR OF ARTS IN INTERNATIONAL STUDIES ĐẠI HỌC 24,192 CITY
BACHELOR OF ENGINEERING SCIENCE BACHELOR OF LAWS ĐẠI HỌC 25,296 CITY
GRADUATE CERTIFICATE IN ARCHITECTURE DỰ BỊ THẠC SĨ 12,600 CITY
GRADUATE DIPLOMA IN ARCHITECTURE DỰ BỊ THẠC SĨ 25,200 CITY
MASTER OF ADVANCED ARCHITECTURE THẠC SĨ 38,736 CITY
MASTER OF ARCHITECTURE THẠC SĨ 25,824 CITY
MASTER OF ARCHITECTURE (RESEARCH) THẠC SĨ 11,170 CITY

TRUYỀN THÔNG

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
BACHELOR OF DESIGN IN PHOTOGRAPHY AND SITUATED MEDIA ĐẠI HỌC 24,192 CITY
BACHELOR OF ARTS IN COMMUNICATION (INFORMATION AND MEDIA) ĐẠI HỌC 19,872 CITY
BACHELOR OF DESIGN (HONOURS) IN PHOTOGRAPHY AND SITUATED MEDIA ĐẠI HỌC 24,192 CITY
BACHELOR OF DESIGN IN PHOTOGRAPHY AND SITUATED MEDIA BACHELOR OF ARTS IN INTERNATIONAL STUDIES ĐẠI HỌC 24,192 CITY
BACHELOR OF ARTS IN COMMUNICATION (INFORMATION AND MEDIA) AND IN INTERNATIONAL STUDIES ĐẠI HỌC 19,872 CITY
BACHELOR OF ARTS IN COMMUNICATION (JOURNALISM) AND IN INTERNATIONAL STUDIES ĐẠI HỌC 22,368 CITY
BACHELOR OF ARTS IN COMMUNICATION (MEDIA ARTS AND PRODUCTION) AND IN INTERNATIONAL STUDIES ĐẠI HỌC 22,848 CITY
BACHELOR OF ARTS IN COMMUNICATION (PUBLIC COMMUNICATION) AND IN INTERNATIONAL STUDIES ĐẠI HỌC 19,872 CITY
BACHELOR OF ARTS IN COMMUNICATION (SOCIAL INQUIRY) AND IN INTERNATIONAL STUDIES ĐẠI HỌC 19,872 CITY
BACHELOR OF ARTS IN COMMUNICATION (WRITING AND CULTURAL STUDIES) AND IN INTERNATIONAL STUDIES ĐẠI HỌC 19,872 CITY
BACHELOR OF ARTS IN COMMUNICATION (JOURNALISM) ĐẠI HỌC 22,368 CITY
BACHELOR OF ARTS IN COMMUNICATION (MEDIA ARTS AND PRODUCTION) ĐẠI HỌC 22,848 CITY
BACHELOR OF ARTS IN COMMUNICATION (PUBLIC COMMUNICATION) ĐẠI HỌC 19,872 CITY
BACHELOR OF ARTS IN COMMUNICATION (SOCIAL INQUIRY) ĐẠI HỌC 19,872 CITY
BACHELOR OF ARTS IN COMMUNICATION (WRITING AND CULTURAL STUDIES) ĐẠI HỌC 19,872 CITY
BACHELOR OF ARTS (HONOURS) IN COMMUNICATION ĐẠI HỌC 19,872 CITY
BACHELOR OF DESIGN (HONOURS) IN VISUAL COMMUNICATION ĐẠI HỌC
BACHELOR OF DESIGN (HONOURS) IN VISUAL COMMUNICATION ĐẠI HỌC CITY
BACHELOR OF DESIGN IN VISUAL COMMUNICATION ĐẠI HỌC 24,192 CITY
BACHELOR OF ARTS IN COMMUNICATION (INFORMATION AND MEDIA) BACHELOR OF LAWS ĐẠI HỌC 25,296 CITY
BACHELOR OF ARTS IN COMMUNICATION (JOURNALISM) BACHELOR OF LAWS ĐẠI HỌC 25,296 CITY
BACHELOR OF ARTS IN COMMUNICATION (MEDIA ARTS AND PRODUCTION) BACHELOR OF LAWS ĐẠI HỌC 25,296 CITY
BACHELOR OF ARTS IN COMMUNICATION (PUBLIC COMMUNICATION) BACHELOR OF LAWS ĐẠI HỌC 25,296
BACHELOR OF ARTS IN COMMUNICATION (SOCIAL INQUIRY) BACHELOR OF LAWS ĐẠI HỌC 25,296 CITY
BACHELOR OF ARTS IN COMMUNICATION (WRITING AND CULTURAL STUDIES) BACHELOR OF LAWS ĐẠI HỌC 25,296 CITY
BACHELOR OF DESIGN (HONOURS) IN PHOTOGRAPHY AND SITUATED MEDIA ĐẠI HỌC 24,192 CITY
BACHELOR OF ARTS (HONOURS) IN COMMUNICATION ĐẠI HỌC 19,840 CITY
MASTER OF ARTS IN JOURNALISM THẠC SĨ 22,368 CITY
MASTER OF ARTS IN HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES (RESEARCH) THẠC SĨ 9,920 CITY
GRADUATE DIPLOMA IN JOURNALISM DỰ BỊ THẠC SĨ 22,368 CITY
GRADUATE CERTIFICATE IN JOURNALISM DỰ BỊ THẠC SĨ 11,640 CITY
MASTER OF ARTS IN INFORMATION AND KNOWLEDGE MANAGEMENT THẠC SĨ 19,872 CITY
GRADUATE DIPLOMA IN INFORMATION MANAGEMENT DỰ BỊ THẠC SĨ 19,872 CITY

XÃ HỘI

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
BACHELOR OF BUSINESS BACHELOR OF ARTS IN INTERNATIONAL STUDIES ĐẠI HỌC 23,280 KURING-GAI
BACHELOR OF MANAGEMENT IN EVENTS AND LEISURE BACHELOR OF ARTS IN INTERNATIONAL STUDIES ĐẠI HỌC 23,280 KURING-GAI
BACHELOR OF MANAGEMENT IN TOURISM BACHELOR OF ARTS IN INTERNATIONAL STUDIES ĐẠI HỌC 23,280 KURING-GAI
BACHELOR OF CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT BACHELOR OF ARTS IN INTERNATIONAL STUDIES ĐẠI HỌC 23,904 CITY
BACHELOR OF DESIGN IN INTERIOR AND SPATIAL DESIGN BACHELOR OF ARTS IN INTERNATIONAL STUDIES ĐẠI HỌC 24,192 CITY
BACHELOR OF DESIGN IN PHOTOGRAPHY AND SITUATED MEDIA BACHELOR OF ARTS IN INTERNATIONAL STUDIES ĐẠI HỌC 24,192 CITY
BACHELOR OF PROPERTY ECONOMICS BACHELOR OF ARTS IN INTERNATIONAL STUDIES ĐẠI HỌC 21,912 CITY
BACHELOR OF ARTS IN COMMUNICATION (INFORMATION AND MEDIA) AND IN INTERNATIONAL STUDIES ĐẠI HỌC 19,872 CITY
BACHELOR OF ARTS IN COMMUNICATION (JOURNALISM) AND IN INTERNATIONAL STUDIES ĐẠI HỌC 22,368 CITY
BACHELOR OF ARTS IN COMMUNICATION (MEDIA ARTS AND PRODUCTION) AND IN INTERNATIONAL STUDIES ĐẠI HỌC 22,848 CITY
BACHELOR OF ARTS IN COMMUNICATION (PUBLIC COMMUNICATION) AND IN INTERNATIONAL STUDIES ĐẠI HỌC 19,872 CITY
BACHELOR OF ARTS IN COMMUNICATION (SOCIAL INQUIRY) AND IN INTERNATIONAL STUDIES ĐẠI HỌC 19,872 CITY
BACHELOR OF ARTS IN COMMUNICATION (WRITING AND CULTURAL STUDIES) AND IN INTERNATIONAL STUDIES ĐẠI HỌC 19,872 CITY
BACHELOR OF DESIGN IN ANIMATION BACHELOR OF ARTS IN INTERNATIONAL STUDIES ĐẠI HỌC 24,192 CITY
BACHELOR OF DESIGN IN INTEGRATED PRODUCT DESIGN BACHELOR OF ARTS IN INTERNATIONAL STUDIES ĐẠI HỌC 24,192 CITY
BACHELOR OF EDUCATION BACHELOR OF ARTS IN INTERNATIONAL STUDIES ĐẠI HỌC 23,083 CITY
BACHELOR OF ENGINEERING BACHELOR OF ARTS IN INTERNATIONAL STUDIES ĐẠI HỌC 25,824 CITY
BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY BACHELOR OF ARTS IN INTERNATIONAL STUDIES ĐẠI HỌC 26,256 CITY
BACHELOR OF LAWS BACHELOR OF ARTS IN INTERNATIONAL STUDIES ĐẠI HỌC 26,256 CITY
BACHELOR OF NURSING BACHELOR OF ARTS IN INTERNATIONAL STUDIES ĐẠI HỌC 21,840 CITY
DOCTOR OF PHILOSOPHY TIẾN SĨ 9,920 CITY
GRADUATE CERTIFICATE IN EDITING AND PUBLISHING DỰ BỊ THẠC SĨ CITY
GRADUATE CERTIFICATE IN SCREENWRITING DỰ BỊ THẠC SĨ CITY
GRADUATE DIPLOMA IN CREATIVE WRITING DỰ BỊ THẠC SĨ 19,872 CITY
MASTER OF ARTS IN CREATIVE WRITING THẠC SĨ 19,872 CITY
MASTER OF ARTS IN NON-FICTION WRITING DỰ BỊ THẠC SĨ 19,872 CITY
MASTER OF ARTS IN HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES (RESEARCH) THẠC SĨ 9,920 CITY
GRADUATE CERTIFICATE IN DEVELOPMENT ASSESSMENT DỰ BỊ THẠC SĨ CITY

NGHỆ THUẬT

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
BACHELOR OF DESIGN IN ANIMATION BACHELOR OF ARTS IN INTERNATIONAL STUDIES ĐẠI HỌC 24,192 CITY
BACHELOR OF DESIGN IN INTEGRATED PRODUCT DESIGN BACHELOR OF ARTS IN INTERNATIONAL STUDIES ĐẠI HỌC 24,192 CITY
BACHELOR OF DESIGN IN FASHION AND TEXTILES BACHELOR OF ARTS IN INTERNATIONAL STUDIES ĐẠI HỌC 24,192 CITY
BACHELOR OF DESIGN IN ANIMATION ĐẠI HỌC 24,192 CITY
BACHELOR OF SOUND AND MUSIC DESIGN ĐẠI HỌC 24,192 CITY
BACHELOR OF DESIGN IN FASHION AND TEXTILES ĐẠI HỌC 24,192 CITY
BACHELOR OF DESIGN IN INTEGRATED PRODUCT DESIGN ĐẠI HỌC 24,192 CITY
BACHELOR OF DESIGN (HONOURS) IN ANIMATION ĐẠI HỌC 24,192 CITY
BACHELOR OF DESIGN (HONOURS) IN INTEGRATED PRODUCT DESIGN ĐẠI HỌC CITY
BACHELOR OF DESIGN IN INTEGRATED PRODUCT DESIGN BACHELOR OF ARTS IN INTERNATIONAL STUDIES ĐẠI HỌC 24,192 CITY
BACHELOR OF DESIGN IN FASHION AND TEXTILES BACHELOR OF ARTS IN INTERNATIONAL STUDIES ĐẠI HỌC 24,192 CITY
BACHELOR OF DESIGN IN VISUAL COMMUNICATION BACHELOR OF ARTS IN INTERNATIONAL STUDIES ĐẠI HỌC 24,192 CITY
BACHELOR OF DESIGN (HONOURS) IN INTEGRATED PRODUCT DESIGN ĐẠI HỌC CITY
BACHELOR OF DESIGN (HONOURS) IN FASHION AND TEXTILES ĐẠI HỌC CITY
DOCTOR OF CREATIVE ARTS TIẾN SĨ 9,920 CITY
MASTER OF CREATIVE ARTS (RESEARCH) THẠC SĨ 9,920 CITY
MASTER OF ANIMATION THẠC SĨ 25,200 CITY
MASTER OF MEDIA ARTS AND PRODUCTION THẠC SĨ 22,848 CITY
MASTER OF INTERACTIVE MULTIMEDIA THẠC SĨ 26,256
GRADUATE CERTIFICATE IN MEDIA ARTS AND PRODUCTION DỰ BỊ THẠC SĨ 11,424 CITY
GRADUATE CERTIFICATE IN INTERACTIVE MULTIMEDIA DỰ BỊ THẠC SĨ 13,128 CITY
GRADUATE DIPLOMA IN MEDIA ARTS AND PRODUCTION DỰ BỊ THẠC SĨ 22,848 CITY
GRADUATE DIPLOMA IN INTERACTIVE MULTIMEDIA DỰ BỊ THẠC SĨ 26,256 CITY
MASTER OF CREATIVE ARTS (RESEARCH) DỰ BỊ THẠC SĨ 9,920 CITY
DOCTOR OF CREATIVE ARTS TIẾN SĨ 9,920

KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
BACHELOR OF ACCOUNTING ĐẠI HỌC CITY
BACHELOR OF ACCOUNTING (HONOURS) ĐẠI HỌC CITY
GRADUATE CERTIFICATE IN ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS DỰ BỊ THẠC SĨ 12,648 CITY
GRADUATE CERTIFICATE IN ACCOUNTING AND FINANCE DỰ BỊ THẠC SĨ 12,648 CITY
GRADUATE CERTIFICATE IN PROFESSIONAL ACCOUNTING DỰ BỊ THẠC SĨ 11,952 CITY
GRADUATE DIPLOMA IN ACCOUNTING AND FINANCE DỰ BỊ THẠC SĨ 25,296 CITY
MASTER OF DU HỌC SINGAPORE PROFESSIONAL ACCOUNTING EXTENDED THẠC SĨ 23,904 CITY
MASTER OF PROFESSIONAL ACCOUNTING THẠC SĨ 23,904 CITY
MASTER OF BUSINESS IN ACCOUNTING AND FINANCE THẠC SĨ 25,296 CITY
MASTER OF BUSINESS IN ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS THẠC SĨ 25,296 CITY

GIÁO DỤC

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
BACHELOR OF EDUCATION BACHELOR OF ARTS IN INTERNATIONAL STUDIES ĐẠI HỌC 23,083 CITY
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATIONAL STUDIES ĐẠI HỌC 21,984 KURING-GAI
BACHELOR OF EDUCATION IN PRIMARY EDUCATION ĐẠI HỌC 23,280 KURING-GAI
BACHELOR OF GLOBAL STUDIES ĐẠI HỌC 20,688 CITY
BACHELOR OF TEACHING IN SECONDARY EDUCATION ĐẠI HỌC 49,968 CITY
DOCTOR OF EDUCATION TIẾN SĨ 9,720 CITY
GRADUATE CERTIFICATE IN ADULT EDUCATION DỰ BỊ THẠC SĨ 10,992 CITY
GRADUATE CERTIFICATE IN HIGHER EDUCATION TEACHING AND LEARNING DỰ BỊ THẠC SĨ 7,824 CITY
MASTER OF EDUCATION THẠC SĨ 21,984 CITY
MASTER OF EDUCATION (RESEARCH) THẠC SĨ 9,720 CITY
GRADUATE CERTIFICATE IN ADULT NUMERACY TEACHING DỰ BỊ THẠC SĨ 10,992 CITY
GRADUATE DIPLOMA IN ADULT LITERACY AND NUMERACY TEACHING DỰ BỊ THẠC SĨ 21,984 CITY
 

THÔNG TIN   LIÊN HỆ   KÊNH DU HỌC:  

ĐỊA CHỈ: ĐỊA CHỈ: 101 B2 – TẬP THỂ ĐỒNG XA – MAI DỊCH – CẦU GIẤY – HÀ NỘI  

ĐT: ĐTDĐ:  MS.HƯƠNG ĐỖ 0984.761.634 - 0946.471.855

EMAIL: INFO@KENHDUHOC.VN  

WWW.KENHDUHOC.VNHTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KENHDUHOC.VN

KÊNH DU HỌC, CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC CỦA BẠN VỚI MỘT LỘ TRÌNH RÕ RÀNG!

- HUONG DO -

Đang cập nhật

Chuyên mục khác