free html hit counter

Hotline 24/7

0984.761634

HỌC VIỆN CENTRAL-INSTITUTE-OF-TECHNOLOGY-TAFE-WA

Quốc gia:
Giá: Liên hệ

Giới thiệu ngắn

KẾ TOÁN KIỂM TOÁN KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC ADVANCED DIPLOMA OF ACCOUNTING CAO ĐẲNG NÂNG CAO 5,250 PERTH CERTIFICATE III IN ACCOUNTS ADMINISTRATION CHỨNG CHỈ II 5,250 PERTH CERTIFICATE IV IN ACCOUNTING CHỨNG CHỈ IV 5,250 PERTH ...
Tiếp nhận thông tin cập nhật: 0918698596

KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
ADVANCED DIPLOMA OF ACCOUNTING CAO ĐẲNG NÂNG CAO 5,250 PERTH
CERTIFICATE III IN ACCOUNTS ADMINISTRATION CHỨNG CHỈ II 5,250 PERTH
CERTIFICATE IV IN ACCOUNTING CHỨNG CHỈ IV 5,250 PERTH
DIPLOMA OF ACCOUNTING CAO ĐẲNG 5,250 PERTH

NGÂN HÀNG

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATE IV IN BANKING SERVICES CHỨNG CHỈ IV 5,250 PERTH
DIPLOMA OF BANKING SERVICES MANAGEMENT CAO ĐẲNG 5,250 PERTH

MARKETING

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATE IV IN ADVERTISING CHỨNG CHỈ IV 5,250 PERTH
CERTIFICATE IV IN MARKETING CHỨNG CHỈ IV 5,250 PERTH
CERTIFICATE IV IN PUBLIC RELATIONS CHỨNG CHỈ IV 5,250 PERTH
DIPLOMA OF ADVERTISING CAO ĐẲNG 5,250 PERTH
DIPLOMA OF MARKETING CAO ĐẲNG 5,250 PERTH
DIPLOMA OF PUBLIC RELATIONS CAO ĐẲNG 5,250 PERTH

THƯƠNG MẠI, KINH TẾ

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATE III IN BUSINESS CHỨNG CHỈ III 5,250 PERTH
CERTIFICATE IV IN BUSINESS CHỨNG CHỈ IV 5,250 PERTH
DIPLOMA OF BUSINESS CAO ĐẲNG 5,250 PERTH

QUẢN TRỊ

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATE III IN BUSINESS ADMINISTRATION CHỨNG CHỈ III 5,250 PERTH
CERTIFICATE IV IN BUSINESS ADMINISTRATION CHỨNG CHỈ IV 5,250 PERTH
DIPLOMA OF BUSINESS ADMINISTRATION CHỨNG CHỈ CHUYÊN NGÀNH 5,250 PERTH
CERTIFICATE IV IN FRONTLINE MANAGEMENT CHỨNG CHỈ IV 5,250 PERTH
CERTIFICATE IV IN HUMAN RESOURCES CHỨNG CHỈ IV 5,250 PERTH
DIPLOMA OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT CAO ĐẲNG 5,250 PERTH
DIPLOMA OF MANAGEMENT CAO ĐẲNG 5,250 PERTH , EAST PERTH

KINH DOANH QUỐC TẾ

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATE IV IN INTERNATIONAL TRADE CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH 5,250 PERTH
DIPLOMA OF INTERNATIONAL BUSINESS CAO ĐẲNG 5,250 PERTH

NGHỆ THUẬT

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
ADVANCED DIPLOMA OF FASHION AND TEXTILE DESIGN CAO ĐẲNG NÂNG CAO 10,500 PERTH
CERTIFICATE IV IN DESIGN (FASHION AND TEXTILE DESIGN) CHỨNG CHỈ IV 2,384 PERTH
DIPLOMA OF FASHION AND TEXTILE DESIGN CAO ĐẲNG 10,500 PERTH
ADVANCED DIPLOMA OF JEWELLERY DESIGN CAO ĐẲNG NÂNG CAO 31,500 PERTH (NEWCASTLE ST)
ADVANCED DIPLOMA OF PRODUCT DESIGN AND INNOVATION CAO ĐẲNG NÂNG CAO 10,500 PERTH
DIPLOMA OF PRODUCT DESIGN CAO ĐẲNG 21,000 PERTH
CERTIFICATE III IN MUSIC CHỨNG CHỈ III 5,250 LEEDERVILLE
CERTIFICATE III IN TECHNICAL PRODUCTION CHỨNG CHỈ III 5,250 LEEDERVILLE
CERTIFICATE IV IN MUSIC CHỨNG CHỈ III 5,250 LEEDERVILLE
CERTIFICATE IV IN MUSIC BUSINESS CHỨNG CHỈ IV 5,250 LEEDERVILLE
CERTIFICATE IV IN SOUND PRODUCTION CHỨNG CHỈ IV 5,250 LEEDERVILLE
DIPLOMA OF MUSIC CAO ĐẲNG 10,500 LEEDERVILLE
DIPLOMA OF MUSIC BUSINESS CAO ĐẲNG 10,500 LEEDERVILLE
DIPLOMA OF SOUND PRODUCTION CAO ĐẲNG 10,500 LEEDERVILLE
ADVANCED DIPLOMA OF PHOTOGRAPHY CAO ĐẲNG NÂNG CAO 10,500 PERTH
CERTIFICATE IV IN PHOTO IMAGING CHỨNG CHỈ IV 10,500 PERTH
DIPLOMA OF PHOTO IMAGING CAO ĐẲNG 10,500 PERTH
ADVANCED DIPLOMA OF GRAPHIC DESIGN CAO ĐẲNG NÂNG CAO 10,500 PERTH
CERTIFICATE III IN DESIGN FUNDAMENTALS (APPLIED DESIGN) CHỨNG CHỈ III PERTH
CERTIFICATE III IN PRINTING AND GRAPHIC ARTS (GRAPHIC DESIGN PRODUCTION) CHỨNG CHỈ III PERTH
CERTIFICATE IV IN DESIGN (GRAPHIC DESIGN) CHỨNG CHỈ III 10,500 PERTH
DIPLOMA OF GRAPHIC DESIGN CAO ĐẲNG 10,500 PERTH
ADVANCED DIPLOMA OF VISUAL ART AND CRAFT CAO ĐẲNG NÂNG CAO 10,500 PERTH
CERTIFICATE III IN DESIGN FUNDAMENTALS (VISUAL ART) CHỨNG CHỈ III PERTH
CERTIFICATE III IN VISUAL ARTS CHỨNG CHỈ III 5,250 PERTH
CERTIFICATE IV IN VISUAL ARTS CHỨNG CHỈ IV 10,500 PERTH
DIPLOMA OF VISUAL ART AND CRAFT CHỨNG CHỈ CHUYÊN NGÀNH 10,500 PERTH
CERTIFICATE IV IN BEAUTY THERAPY CHỨNG CHỈ IV 11,000 PERTH
XTEND – HAIRDRESSING MENTOR PROGRAM CHỨNG CHỈ CHUYÊN NGÀNH 19,500 PERTH

KIẾN TRÚC

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
ADVANCED DIPLOMA OF INTERIOR DESIGN CAO ĐẲNG NÂNG CAO 10,500 PERTH
CERTIFICATE IV IN INTERIOR DECORATION CHỨNG CHỈ IV 10,500 PERTH
DIPLOMA OF INTERIOR DESIGN AND DECORATION CAO ĐẲNG 10,500 PERTH
CERTIFICATE IV IN BUILDING AND CONSTRUCTION (BUILDING) CHỨNG CHỈ IV 12,000 EAST PERTH
CERTIFICATE IV IN RESIDENTIAL DRAFTING CHỨNG CHỈ IV PERTH
DIPLOMA OF BUILDING AND CONSTRUCTION (BUILDING) CAO ĐẲNG 12,000 EAST PERTH
DIPLOMA OF BUILDING DESIGN CAO ĐẲNG 12,000 PERTH
DIPLOMA OF CIVIL CONSTRUCTION DESIGN CAO ĐẲNG PERTH

TRUYỀN THÔNG

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
ADVANCED DIPLOMA OF SCREEN AND MEDIA (BROADCAST TELEVISION) CAO ĐẲNG NÂNG CAO PERTH
ADVANCED DIPLOMA OF SCREEN AND MEDIA (CAMERA) CAO ĐẲNG NÂNG CAO PERTH
ADVANCED DIPLOMA OF SCREEN AND MEDIA (DIRECTOR) CAO ĐẲNG NÂNG CAO PERTH
ADVANCED DIPLOMA OF SCREEN AND MEDIA (POST PRODUCTION) CAO ĐẲNG NÂNG CAO PERTH
ADVANCED DIPLOMA OF SCREEN AND MEDIA (PRODUCER) CAO ĐẲNG NÂNG CAO PERTH
ADVANCED DIPLOMA OF SCREEN AND MEDIA (PRODUCTION DESIGN) CAO ĐẲNG NÂNG CAO PERTH
ADVANCED DIPLOMA OF SCREEN AND MEDIA (SOUND DESIGN) CAO ĐẲNG NÂNG CAO PERTH
CERTIFICATE III IN MEDIA CHỨNG CHỈ III 5,250 EAST PERTH
CERTIFICATE III IN MEDIA (FILM AND TELEVISION) CHỨNG CHỈ III 5,250 PERTH
CERTIFICATE III IN MEDIA (RADIO) CHỨNG CHỈ III 5,250 LEEDERVILLE
CERTIFICATE IV IN SCREEN AND MEDIA (FILM AND TELEVISION) CHỨNG CHỈ IV 5,250 PERTH
CERTIFICATE IV IN SCREEN AND MEDIA (RADIO) CHỨNG CHỈ IV 5,250 LEEDERVILLE
DIPLOMA OF MASS COMMUNICATION CAO ĐẲNG 12,000 PERTH
DIPLOMA OF SCREEN AND MEDIA (ANIMATION) CAO ĐẲNG 10,500 EAST PERTH
DIPLOMA OF SCREEN AND MEDIA (BROADCAST TELEVISION) CAO ĐẲNG 5,250 PERTH
DIPLOMA OF SCREEN AND MEDIA (FILM AND TELEVISION) CAO ĐẲNG 5,250 PERTH
DIPLOMA OF SCREEN AND MEDIA (RADIO) CAO ĐẲNG LEEDERVILLE

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATE IV IN COMPUTER SYSTEMS CHỨNG CHỈ IV EAST PERTH
DIPLOMA OF COMPUTER SYSTEMS ENGINEERING CAO ĐẲNG 6,000 EAST PERTH
ADVANCED DIPLOMA OF ANIMATION CAO ĐẲNG NÂNG CAO 10,500 EAST PERTH
CERTIFICATE III IN MEDIA (DIGITAL) CHỨNG CHỈ III 5,250 EAST PERTH
CERTIFICATE IV IN INTERACTIVE DIGITAL MEDIA CHỨNG CHỈ IV 5,250 EAST PERTH
CERTIFICATE IV IN SCREEN AND MEDIA (ANIMATION) CHỨNG CHỈ IV 5,250 EAST PERTH
DIPLOMA OF INTERACTIVE DIGITAL MEDIA CAO ĐẲNG 10,500 EAST PERTH
CERTIFICATE III IN INFORMATION, DIGITAL MEDIA AND TECHNOLOGY (APPLICATIONS AND WEB TECHNOLOGIES) CHỨNG CHỈ III 5,250 EAST PERTH
CERTIFICATE III IN INFORMATION, DIGITAL MEDIA AND TECHNOLOGY (NETWORK ADMINISTRATION) CHỨNG CHỈ III 5,250 EAST PERTH
CERTIFICATE IV IN INFORMATION TECHNOLOGY NETWORKING CHỨNG CHỈ IV 10,500 EAST PERTH
CERTIFICATE IV IN PROGRAMMING CHỨNG CHỈ IV 10,500 PERTH
CERTIFICATE IV IN WEB-BASED TECHNOLOGIES CHỨNG CHỈ IV 10,500 PERTH
DIPLOMA OF INFORMATION TECHNOLOGY NETWORKING CAO ĐẲNG 5,250 EAST PERTH
DIPLOMA OF SOFTWARE DEVELOPMENT CAO ĐẲNG 10,500 PERTH
DIPLOMA OF WEBSITE DEVELOPMENT CAO ĐẲNG 10,500 PERTH
CERTIFICATE III IN INFORMATION AND CULTURAL SERVICES CHỨNG CHỈ III 21,000 PERTH
DIPLOMA OF LIBRARY AND INFORMATION SERVICES CAO ĐẲNG 21,000 PERTH

KỸ THUẬT

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
DIPLOMA OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING CAO ĐẲNG 6,000 EAST PERTH
CERTIFICATE II IN DRILLING OPERATIONS CHỨNG CHỈ II 6,000
CERTIFICATE IV IN ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS CHỨNG CHỈ IV 18,000 EAST PERTH
ADVANCED DIPLOMA OF ENGINEERING (MECHANICAL) CAO ĐẲNG NÂNG CAO 13,000 PERTH
ADVANCED DIPLOMA OF ENGINEERING (OIL AND GAS) CAO ĐẲNG NÂNG CAO 13,000 PERTH
CERTIFICATE III IN ENGINEERING - TECHNICAL (DRAFTING) CHỨNG CHỈ III 6,500 PERTH
DIPLOMA OF ENGINEERING (OIL AND GAS) CAO ĐẲNG 13,000 PERTH
DIPLOMA OF ENGINEERING - TECHNICAL (MECHANICAL) CAO ĐẲNG 13,000 PERTH
ADVANCED DIPLOMA OF SPATIAL INFORMATION SERVICES CAO ĐẲNG NÂNG CAO 13,000 EAST PERTH
CERTIFICATE III IN SURVEYING AND SPATIAL INFORMATION SERVICES CHỨNG CHỈ III 6,500 EAST PERTH
CERTIFICATE IV IN SURVEYING CHỨNG CHỈ IV 6,500 EAST PERTH
DIPLOMA OF SURVEYING CAO ĐẲNG EAST PERTH

XÃ HỘI

KHÓA KHÓA HỌC THEO YÊU CẦU HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATE III IN AGED CARE CHỨNG CHỈ III 5,500 LEEDERVILLE
CERTIFICATE IV IN AGED CARE CHỨNG CHỈ IV 5,500 LEEDERVILLE
CERTIFICATE III IN CHILDREN'S SERVICES CHỨNG CHỈ III 11,000 LEEDERVILLE
CERTIFICATE III IN COMMUNITY SERVICES WORK CHỨNG CHỈ III 5,500 LEEDERVILLE
CERTIFICATE III IN COMMUNITY SERVICES WORK (YOUTH WORK) CHỨNG CHỈ III 5,500 LEEDERVILLE
CERTIFICATE IV IN COMMUNITY SERVICES WORK CHỨNG CHỈ IV 5,500 LEEDERVILLE
CERTIFICATE IV IN YOUTH WORK CHỨNG CHỈ IV 5,500 LEEDERVILLE
DIPLOMA OF CHILDREN'S SERVICES (EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND CARE) CAO ĐẲNG 11,000 LEEDERVILLE
DIPLOMA OF COMMUNITY SERVICES WORK CAO ĐẲNG 11,000 LEEDERVILLE

Y DƯỢC

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATE IV IN DENTAL ASSISTING (DENTAL RADIOGRAPHY) CHỨNG CHỈ IV ORAL HEALTH CARE CENTRE OF WA
DIPLOMA OF DENTAL TECHNOLOGY CAO ĐẲNG ORAL HEALTH CARE CENTRE OF WA
CERTIFICATE III IN ALLIED HEALTH ASSISTANCE CHỨNG CHỈ III 5,500 MT LAWLEY
CERTIFICATE IV IN PREPARATION FOR ENTRY INTO NURSING CHỨNG CHỈ IV 7,500 MT LAWLEY

GIÁO DỤC

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATE III IN EDUCATION SUPPORT CHỨNG CHỈ III 5,500 LEEDERVILLE
CERTIFICATE IV IN EDUCATION SUPPORT (LEARNING SUPPORT) CHỨNG CHỈ IV LEEDERVILLE
CERTIFICATE IV IN EDUCATION SUPPORT (SPECIAL NEEDS) CHỨNG CHỈ IV LEEDERVILLE

MÔI TRƯỜNG

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATE IV IN ENVIRONMENTAL MONITORING AND TECHNOLOGY CHỨNG CHỈ IV EAST PERTH
DIPLOMA OF ENVIRONMENTAL MONITORING AND TECHNOLOGY CAO ĐẲNG 10,500 EAST PERTH

KHOA HỌC

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATE III IN LABORATORY SKILLS CHỨNG CHỈ III 5,250 EAST PERTH
CERTIFICATE IV IN LABORATORY TECHNIQUES CHỨNG CHỈ IV 10,500 EAST PERTH
DIPLOMA OF LABORATORY TECHNOLOGY CAO ĐẲNG 10,500 EAST PERTH

DU LỊCH KHÁCH SẠN

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATE III IN EVENTS CHỨNG CHỈ III 5,250 PERTH
DIPLOMA OF EVENTS CAO ĐẲNG 10,500 PERTH
ADVANCED DIPLOMA OF TOURISM CAO ĐẲNG NÂNG CAO 15,750 PERTH
CERTIFICATE III IN TRAVEL CHỨNG CHỈ III 5,250 PERTH
CERTIFICATE IV IN TOURISM CHỨNG CHỈ IV 5,250 PERTH
DIPLOMA OF TOURISM CAO ĐẲNG 10,500 PERTH
 

THÔNG TIN   LIÊN HỆ   KÊNH DU HỌC:  

ĐỊA CHỈ: ĐỊA CHỈ: 101 B2 – TẬP THỂ ĐỒNG XA – MAI DỊCH – CẦU GIẤY – HÀ NỘI  

ĐT: ĐTDĐ:  MS.HƯƠNG ĐỖ 0984.761.634 - 0946.471.855

EMAIL: INFO@KENHDUHOC.VN  

WWW.KENHDUHOC.VNHTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KENHDUHOC.VN

KÊNH DU HỌC, CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC CỦA BẠN VỚI MỘT LỘ TRÌNH RÕ RÀNG!

- HUONG DO -

Đang cập nhật

Chuyên mục khác