free html hit counter

Hotline 24/7

0984.761634

TRƯỜNG CATHOLIC-UNIVERSITY-AUSTRALIA-ACU-NATIONAL

Quốc gia:
Giá: Liên hệ

Giới thiệu ngắn

GIÁO DỤC KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC BACHELOR OF EDUCATION (EARLY CHILDHOOD AND PRIMARY) ĐẠI HỌC 17,320 BALLARAT, BRISBANE, CANBERRA, MELBOURNE, STRATHFIELD BACHELOR OF EDUCATION (PRIMARY) (PASS AND HONOURS) ĐẠI HỌC 17,320 BALLARAT, BRISBANE, CANBERRA, MELBOURNE, STRATHFIELD GRADUATE DIPLOMA IN EDUCATION (SECONDARY) DỰ...
Tiếp nhận thông tin cập nhật: 0918698596

GIÁO DỤC

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
BACHELOR OF EDUCATION (EARLY CHILDHOOD AND PRIMARY) ĐẠI HỌC 17,320 BALLARAT, BRISBANE, CANBERRA, MELBOURNE, STRATHFIELD
BACHELOR OF EDUCATION (PRIMARY) (PASS AND HONOURS) ĐẠI HỌC 17,320 BALLARAT, BRISBANE, CANBERRA, MELBOURNE, STRATHFIELD
GRADUATE DIPLOMA IN EDUCATION (SECONDARY) DỰ BỊ THẠC SĨ 21,650 BALLARAT, BRISBANE, CANBERRA, MELBOURNE, STRATHFIELD
MASTER OF EDUCATION THẠC SĨ 17,320 BALLARAT, BRISBANE, CANBERRA, MELBOURNE, NORTH SYDNEY, STRATHFIELD
MASTER OF EDUCATION (RESEARCH) THẠC SĨ 19,054 BALLARAT, BRISBANE, CANBERRA, MELBOURNE, STRATHFIELD
MASTER OF EDUCATIONAL LEADERSHIP THẠC SĨ 17,320 BALLARAT, BRISBANE, CANBERRA, MELBOURNE, STRATHFIELD
DOCTOR OF EDUCATION TIẾN SĨ 19,054 BALLARAT, BRISBANE, CANBERRA, STRATHFIELD
BACHELOR OF EDUCATION (EARLY CHILDHOOD AND PRIMARY) ĐẠI HỌC 17,320 BALLARAT, BRISBANE, CANBERRA, MELBOURNE, STRATHFIELD
BACHELOR OF EDUCATION (PRIMARY) (PASS AND HONOURS) ĐẠI HỌC 17,320 BALLARAT, BRISBANE, CANBERRA, MELBOURNE, STRATHFIELD
BACHELOR OF TEACHING/BACHELOR OF ARTS (HUMANITIES) ĐẠI HỌC 17,320 BRISBANE, MELBOURNE, STRATHFIELD
DIPLOMA IN EDUCATIONAL STUDIES CAO ĐẲNG 12,360 BRISBANE, CANBERRA, MELBOURNE, NORTH SYDNEY
GRADUATE DIPLOMA IN EDUCATION (SECONDARY) DỰ BỊ THẠC SĨ 21,650 BALLARAT, BRISBANE, CANBERRA, MELBOURNE, STRATHFIELD
MASTER OF EDUCATION THẠC SĨ 17,320 BALLARAT, BRISBANE, CANBERRA, MELBOURNE, NORTH SYDNEY, STRATHFIELD
MASTER OF EDUCATION (RESEARCH) THẠC SĨ 19,054 BALLARAT, BRISBANE, CANBERRA, MELBOURNE, STRATHFIELD
MASTER OF EDUCATIONAL LEADERSHIP THẠC SĨ 17,320 BALLARAT, BRISBANE, CANBERRA, MELBOURNE, STRATHFIELD
MASTER OF TEACHING (PRIMARY) THẠC SĨ 17,320 BRISBANE, MELBOURNE, STRATHFIELD
MASTER OF TEACHING (SECONDARY) THẠC SĨ 17,320 BRISBANE, CANBERRA, MELBOURNE, STRATHFIELD
POSTGRADUATE CERTIFICATE IN EDUCATIONAL LEADERSHIP DỰ BỊ THẠC SĨ 8,660 BALLARAT, BRISBANE, CANBERRA, MELBOURNE, STRATHFIELD
BACHELOR OF TEACHING/BACHELOR OF ARTS (MATHEMATICS) ĐẠI HỌC 18,200 MELBOURNE, STRATHFIELD
BACHELOR OF INCLUSIVE EDUCATION AND DISABILITY STUDIES ĐẠI HỌC 18,200 STRATHFIELD
BACHELOR OF TEACHING/BACHELOR OF ARTS (TECHNOLOGY) ĐẠI HỌC 18,200 STRATHFIELD

Y DƯỢC

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
BACHELOR OF NURSING (HONOURS) ĐẠI HỌC 21,600 BALLARAT, BRISBANE, CANBERRA, MELBOURNE, NORTH SYDNEY
BACHELOR OF THEOLOGY ĐẠI HỌC 18,200 BALLARAT, BRISBANE, CANBERRA, STRATHFIELD
BACHELOR OF THEOLOGY (HONOURS) ĐẠI HỌC 18,200 BALLARAT, CANBERRA, MELBOURNE, STRATHFIELD
GRADUATE CERTIFICATE IN THEOLOGICAL STUDIES DỰ BỊ THẠC SĨ 8,660 BALLARAT, BRISBANE, CANBERRA, MELBOURNE, NORTH SYDNEY, STRATHFIELD
MASTER OF HEALTH SCIENCE (HEALTH ADMINISTRATION) THẠC SĨ 17,320 BALLARAT, BRISBANE, CANBERRA, NORTH SYDNEY
MASTER OF MIDWIFERY (RESEARCH) THẠC SĨ 20,000 BALLARAT, BRISBANE, MELBOURNE
MASTER OF NURSING (PRACTICE INQUIRY) THẠC SĨ 18,200 18,200 BALLARAT, BRISBANE, CANBERRA, MELBOURNE, NORTH SYDNEY
MASTER OF NURSING (RESEARCH) THẠC SĨ 20,000 BALLARAT, BRISBANE, CANBERRA, MELBOURNE, NORTH SYDNEY
BACHELOR OF EXERCISE AND HEALTH SCIENCE ĐẠI HỌC 18,200 BRISBANE, MELBOURNE, STRATHFIELD
BACHELOR OF EXERCISE AND HEALTH SCIENCE (HONOURS) ĐẠI HỌC 18,200 BRISBANE, MELBOURNE, STRATHFIELD
BACHELOR OF EXERCISE AND SPORTS SCIENCE ĐẠI HỌC 18,200 BRISBANE, MELBOURNE, STRATHFIELD
BACHELOR OF EXERCISE AND SPORTS SCIENCE (HONOURS) ĐẠI HỌC 18,200 BRISBANE, MELBOURNE, STRATHFIELD
GRADUATE CERTIFICATE IN THEOLOGICAL STUDIES DỰ BỊ THẠC SĨ 8,660 BRISBANE, MELBOURNE, NORTH SYDNEY
GRADUATE DIPLOMA IN HEALTH ADMINISTRATION DỰ BỊ THẠC SĨ 18,184 BRISBANE, NORTH SYDNEY
MASTER OF CLINICAL COUNSELLING THẠC SĨ 18,200 BRISBANE, MELBOURNE, STRATHFIELD
MASTER OF CLINICAL EXERCISE PHYSIOLOGY THẠC SĨ 18,184 BRISBANE, MELBOURNE, STRATHFIELD
MASTER OF CLINICAL EXERCISE PHYSIOLOGY (HONOURS) THẠC SĨ 18,184 BRISBANE, MELBOURNE, STRATHFIELD
MASTER OF HEALTH ADMINISTRATION THẠC SĨ 18,184 BRISBANE
MASTER OF HEALTH SCIENCE (HEALTH ADMINISTRATION) THẠC SĨ 17,320 BALLARAT, BRISBANE, CANBERRA, MELBOURNE, NORTH SYDNEY
MASTER OF MIDWIFERY (RESEARCH) THẠC SĨ 20,000 BALLARAT, BRISBANE, MELBOURNE
MASTER OF NURSING (PRACTICE INQUIRY) THẠC SĨ 18,200 BALLARAT, BRISBANE, CANBERRA, MELBOURNE, NORTH SYDNEY
MASTER OF NURSING (RESEARCH) THẠC SĨ 20,000 BALLARAT, BRISBANE, CANBERRA, MELBOURNE, NORTH SYDNEY
BACHELOR OF OCCUPATIONAL THERAPY (PASS AND HONOURS) ĐẠI HỌC 29,400 MELBOURNE, NORTH SYDNEY

KHOA HỌC

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
DOCTOR OF PHILOSOPHY TIẾN SĨ 19,054 BALLARAT, BRISBANE, CANBERRA, MELBOURNE, NORTH SYDNEY, STRATHFIELD
MASTER OF EXERCISE SCIENCE (RESEARCH) THẠC SĨ 19,054 MELBOURNE, STRATHFIELD

NGHỆ THUẬT

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
BACHELOR OF ARTS ĐẠI HỌC 17,320 BRISBANE, MELBOURNE, STRATHFIELD
BACHELOR OF ARTS (HONOURS) ĐẠI HỌC 18,200 BRISBANE, MELBOURNE, STRATHFIELD
BACHELOR OF ARTS (PSYCHOLOGY) ĐẠI HỌC 18,200 BRISBANE, MELBOURNE, STRATHFIELD
BACHELOR OF ARTS/BACHELOR OF COMMERCE ĐẠI HỌC 20,600 BRISBANE, MELBOURNE, STRATHFIELD
BACHELOR OF CREATIVE ARTS ĐẠI HỌC 17,320 BRISBANE, MELBOURNE
BACHELOR OF MUSIC (HONOURS) ĐẠI HỌC 18,200 MELBOURNE

THƯƠNG MẠI, KINH TẾ

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
BACHELOR OF ARTS/BACHELOR OF COMMERCE ĐẠI HỌC 20,600 BRISBANE, STRATHFIELD
BACHELOR OF COMMERCE ĐẠI HỌC 20,600 BRISBANE, MELBOURNE, NORTH SYDNEY
BACHELOR OF COMMERCE/BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION ĐẠI HỌC 29,400 BRISBANE, MELBOURNE, NORTH SYDNEY
BACHELOR OF COMMERCE (HONOURS) ĐẠI HỌC 21,600 MELBOURNE, NORTH SYDNEY
DIPLOMA IN COMMERCE CAO ĐẲNG 13,200 BRISBANE, MELBOURNE, STRATHFIELD
BACHELOR OF COMMERCE/BACHELOR OF GLOBAL STUDIES ĐẠI HỌC 20,600 MELBOURNE, NORTH SYDNEY, STRATHFIELD
BACHELOR OF ARTS (BUSINESS AND COMMUNICATION STUDIES) ĐẠI HỌC 17,320 STRATHFIELD
BACHELOR OF ARTS AND ECONOMICS ĐẠI HỌC 17,320 STRATHFIELD

TRUYỀN THÔNG

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
BACHELOR OF ARTS/BACHELOR OF SOCIAL WORK ĐẠI HỌC 18,200 BRISBANE, STRATHFIELD
BACHELOR OF COUNSELLING ĐẠI HỌC 18,200 BRISBANE, MELBOURNE
BACHELOR OF SOCIAL SCIENCE ĐẠI HỌC 17,320 BRISBANE, CANBERRA, STRATHFIELD
BACHELOR OF SOCIAL WORK ĐẠI HỌC 18,200 BRISBANE, CANBERRA, STRATHFIELD
BACHELOR OF SOCIAL WORK (HONOURS) ĐẠI HỌC 18,200 BRISBANE, CANBERRA, STRATHFIELD
BACHELOR OF SOCIAL SCIENCE (HONOURS) ĐẠI HỌC 18,200 BRISBANE, MELBOURNE
DIPLOMA IN SOCIAL SCIENCE CAO ĐẲNG 12,360 BRISBANE, MELBOURNE, STRATHFIELD
DIPLOMA IN LIBERAL STUDIES CAO ĐẲNG 12,360 BRISBANE, MELBOURNE, STRATHFIELD
MASTER OF SOCIAL WORK THẠC SĨ 18,200 BRISBANE, CANBERRA, STRATHFIELD
BACHELOR OF MEDIA COMMUNICATION ĐẠI HỌC 17,320 MELBOURNE

QUẢN TRỊ

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (INDIGENOUS STUDENTS) ĐẠI HỌC 9,256 BRISBANE, MELBOURNE, NORTH SYDNEY
BACHELOR OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ĐẠI HỌC 20,600 BRISBANE, MELBOURNE, NORTH SYDNEY
BACHELOR OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (HONOURS) ĐẠI HỌC 21,600 BRISBANE, MELBOURNE, NORTH SYDNEY
GRADUATE CERTIFICATE IN BUSINESS ADMINISTRATION DỰ BỊ THẠC SĨ 11,340 BRISBANE, MELBOURNE, NORTH SYDNEY
GRADUATE CERTIFICATE IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT DỰ BỊ THẠC SĨ 11,340 BRISBANE, MELBOURNE, NORTH SYDNEY
GRADUATE DIPLOMA IN BUSINESS ADMINISTRATION DỰ BỊ THẠC SĨ 22,680 BRISBANE, MELBOURNE, NORTH SYDNEY
GRADUATE DIPLOMA IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT DỰ BỊ THẠC SĨ 22,680 BRISBANE, MELBOURNE, NORTH SYDNEY
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (ADVANCED) THẠC SĨ 22,680 BRISBANE, DU HỌC CAO HỌC CANADA MELBOURNE, NORTH SYDNEY
MASTER OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT THẠC SĨ 22,680 BRISBANE, MELBOURNE, NORTH SYDNEY
MASTER OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (ADVANCED) THẠC SĨ 22,680 BRISBANE, MELBOURNE, NORTH SYDNEY
MASTER OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT/MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION THẠC SĨ 22,680 BRISBANE, MELBOURNE, NORTH SYDNEY
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION/BACHELOR OF GLOBAL STUDIES ĐẠI HỌC 20,600 MELBOURNE, NORTH SYDNEY, STRATHFIELD

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION SYSTEMS (HONOURS) ĐẠI HỌC 21,600 BRISBANE, MELBOURNE, NORTH SYDNEY
BACHELOR OF INFORMATION TECHNOLOGY ĐẠI HỌC 20,600 NORTH SYDNEY
GRADUATE CERTIFICATE IN INFORMATION TECHNOLOGY DỰ BỊ THẠC SĨ 11,340 NORTH SYDNEY
GRADUATE DIPLOMA IN INFORMATION TECHNOLOGY DỰ BỊ THẠC SĨ 22,680 NORTH SYDNEY
MASTER OF BUSINESS INFORMATION SYSTEMS THẠC SĨ 22,680 NORTH SYDNEY
MASTER OF BUSINESS INFORMATION SYSTEMS (ADVANCED) THẠC SĨ 22,680 NORTH SYDNEY
MASTER OF BUSINESS INFORMATION SYSTEMS/MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION THẠC SĨ 22,680 NORTH SYDNEY
MASTER OF INFORMATION TECHNOLOGY THẠC SĨ 22,680 NORTH SYDNEY
MASTER OF INFORMATION TECHNOLOGY (ADVANCED) THẠC SĨ 22,680 NORTH SYDNEY

MARKETING

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
BACHELOR OF MARKETING ĐẠI HỌC 20,600 BRISBANE, MELBOURNE, NORTH SYDNEY
BACHELOR OF MARKETING (HONOURS) ĐẠI HỌC 21,600 BRISBANE, MELBOURNE, NORTH SYDNEY
GRADUATE CERTIFICATE IN MARKETING DỰ BỊ THẠC SĨ 11,340 BRISBANE, MELBOURNE, NORTH SYDNEY
GRADUATE DIPLOMA IN MARKETING DỰ BỊ THẠC SĨ 22,680 BRISBANE, MELBOURNE, NORTH SYDNEY
MASTER OF MARKETING THẠC SĨ 22,680 BALLARAT, BRISBANE, CANBERRA, MELBOURNE, NORTH SYDNEY
MASTER OF MARKETING (ADVANCED) THẠC SĨ 22,680 BRISBANE, MELBOURNE, NORTH SYDNEY
MASTER OF MARKETING/MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION THẠC SĨ 22,680 BRISBANE, MELBOURNE, NORTH SYDNEY

KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
GRADUATE CERTIFICATE IN PROFESSIONAL ACCOUNTING DỰ BỊ THẠC SĨ 11,340 BRISBANE, MELBOURNE, NORTH SYDNEY
GRADUATE DIPLOMA IN PROFESSIONAL ACCOUNTING DỰ BỊ THẠC SĨ 22,680 BRISBANE, MELBOURNE, NORTH SYDNEY
GRADUATE DIPLOMA IN THEOLOGICAL STUDIES DỰ BỊ THẠC SĨ 17,320 BALLARAT, BRISBANE, CANBERRA, MELBOURNE, NORTH SYDNEY, STRATHFIELD
MASTER OF PROFESSIONAL ACCOUNTING THẠC SĨ 22,680 BALLARAT, BRISBANE, MELBOURNE, NORTH SYDNEY
MASTER OF PROFESSIONAL ACCOUNTING (ADVANCED) THẠC SĨ 22,680 BRISBANE, MELBOURNE, NORTH SYDNEY
MASTER OF PROFESSIONAL ACCOUNTING/MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION THẠC SĨ 22,680 BRISBANE, MELBOURNE, NORTH SYDNEY

XÃ HỘI

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
BACHELOR OF INTERNATIONAL DEVELOPMENT STUDIES ĐẠI HỌC 18,200 MELBOURNE, STRATHFIELD
BACHELOR OF YOUTH WORK ĐẠI HỌC 18,200 MELBOURNE
DIPLOMA IN YOUTH WORK ĐẠI HỌC 18,200 MELBOURNE

KỸ THUẬT

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
BACHELOR OF VISUAL ARTS AND DESIGN ĐẠI HỌC 18,200 MELBOURNE, STRATHFIELD
BACHELOR OF VISUAL ARTS AND DESIGN (HONOURS) ĐẠI HỌC 18,200 MELBOURNE, NORTH SYDNEY
DIPLOMA IN VISUAL ARTS AND DESIGN CAO ĐẲNG 18,200 MELBOURNE, STRATHFIELD
BACHELOR OF TEACHING/BACHELOR OF ARTS (VISUAL ARTS) ĐẠI HỌC 18,200 STRATHFIELD

MÔI TRƯỜNG

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
DIPLOMA IN ENVIRONMENTAL SCIENCE CAO ĐẲNG 12,360 NORTH SYDNEY
 

THÔNG TIN   LIÊN HỆ   KÊNH DU HỌC:  

ĐỊA CHỈ: ĐỊA CHỈ: 101 B2 – TẬP THỂ ĐỒNG XA – MAI DỊCH – CẦU GIẤY – HÀ NỘI  

ĐT: ĐTDĐ:  MS.HƯƠNG ĐỖ 0984.761.634 - 0946.471.855

EMAIL: INFO@KENHDUHOC.VN  

WWW.KENHDUHOC.VNHTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KENHDUHOC.VN

KÊNH DU HỌC, CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC CỦA BẠN VỚI MỘT LỘ TRÌNH RÕ RÀNG!

- HUONG DO -

Đang cập nhật

Chuyên mục khác