TRAO HỌC BỔNG TRAO CHO HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ

ĐÂY LÀ MÓN QUÀ CỦA VỢ CHỒNG ÔNG BÀ TẶNG HỌC SINH NGHÈO CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN BIẾT VƯƠN LÊN TRONG HỌC TẬP. TỔNG KINH PHÍ CHO HỌC BỔNG NÀY LÀ 40 TRIỆU ĐỘNG. CHIA SẼ TẠI BUỔI TRAO HỌC BỔNG, ĐẠI DIỆN GIA ĐÌNH ÔNG BÀ PHỤNG - KIM MONG MUỐN, NGÀNH GIÁO DỤC TẠO ĐIỀU KIỆN ĐỂ TIẾP TỤC TRAO HỌC BỔNG CHO CÁC EM HỌC SINH KHÁC CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN VÀ DUY TRÌ HỌC BỔNG NÀY NHƯ MỘT CHƯƠNG TRÌNH THƯỜNG XUYÊN VÀO MỖI ĐẦU NĂM HỌC MỚI.

TIN, ẢNH  PHƯỚC HIỆP