VEF CẤP 40 SUẤT HỌC BỔNG TOÀN PHẦN TRONG NĂM 2015

NGHIÊN CỨU SINH VEF NĂM HỌC 2013 TRƯỚC KHI LÊN ĐƯỜNG DU HỌC.        NGÀY 21-10, VEF ĐÃ THÔNG BÁO QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN VÀ THỜI GIAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ CỦA CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG VEF NĂM HỌC 2015. NGOÀI CÁC KHOẢN TRÊN, VEF CÒN HỖ TRỢ CHI PHÍ NỘP HỒ SƠ VÀO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA KỲ, PHÍ THI GRE, PHÍ KHÁM SỨC KHỎE TRƯỚC KHI LÊN ĐƯỜNG, HỖ TRỢ ỔN ĐỊNH BAN ĐẦU, VÉ MÁY BAY KHỨ HỒI HẠNG PHỔ THÔNG, HỖ TRỢ XIN VISA CHO NGHIÊN CỨU SINH VÀ THÂN NHÂN CŨNG NHƯ RẤT NHIỀU CÁC HỖ TRỢ KHÁC. QUỸ GIÁO DỤC VIỆT NAM LÀ MỘT CƠ QUAN ĐỘC LẬP THUỘC CHÍNH PHỦ HOA KỲ ĐƯỢC THÀNH LẬP BỞI QUỐC HỘI HOA KỲ NĂM 2000 VỚI MỤC ĐÍCH THIẾT LẬP CÁC HOẠT ĐỘNG TRAO ĐỔI GIÁO DỤC DÀNH CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM THEO HỌC CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở MỸ CŨNG NHƯ DÀNH CHO CÔNG DÂN MỸ THAM GIA GIẢNG DẠY TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI VIỆT NAM, QUA ĐÓ, GÓP PHẦN XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ SONG PHƯƠNG GIỮA HOA KỲ VÀ VIỆT NAM. HẰNG NĂM QUỐC HỘI HOA KỲ DÀNH NGÂN SÁCH 5 TRIỆU USD CHO CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA VEF CHO TỚI NĂM 2018. NHÓM NGHIÊN CỨU SINH VEF ĐẦU TIÊN ĐƯỢC TUYỂN CHỌN SANG HOA KỲ HỌC TẬP VÀO NĂM 2003. NĂM 2013 ĐÁNH DẤU KỶ NIỆM10 NĂM VEF CHÍNH THỨC ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG. CÁC NGÀNH VEF CẤP HỌC BỔNG BAO GỒM: CÁC NGÀNH KHOA HỌC CƠ BẢN (KHOA HỌC TỰ NHIÊN, VẬT CHẤT, VÀ MÔI TRƯỜNG), KỸ THUẬT, TOÁN HỌC, Y TẾ (BAO GỒM Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ KHOA HỌC SỨC KHỎE), VÀ CÔNG NGHỆ (BAO GỒM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN). TỪ NĂM 2003 ĐẾN NAY, VEF ĐÃ HỖ TRỢ 467 NGHIÊN CỨU SINH VIỆT NAM THEO HỌC CÁC CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC TẠI 92 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU TẠI MỸ. QUY TRÌNH NỘP ĐƠN VÀ TUYỂN CHỌN NGHIÊN CỨU SINH VEF LÀ MỘT QUY TRÌNH MỞ, CẠNH TRANH VÀ MINH BẠCH. CÁC ỨNG VIÊN KHÔNG PHẢI NỘP BẤT KỲ KHOẢN LỆ PHÍ NÀO ĐỂ THAM DỰ VÀO QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN NÀY. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN DỰA TRÊN CÁC THÀNH TÍCH CÁ NHÂN BAO GỒM KẾT QUẢ HỌC TẬP, SỰ CHUẨN BỊ, NĂNG LỰC TRÍ TUỆ, KHẢ NĂNG TIẾNG ANH, VÀ TIỀM NĂNG ĐÓNG GÓP KHOA HỌC CHO SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ NGHIÊN CỨU CỦA VIỆT NAM. ĐỐI TƯỢNG DỰ TUYỂN HỌC BỔNG VEF LÀ CÔNG DÂN VIỆT NAM, CÓ BẰNG CỬ NHÂN HOẶC LÀ SINH VIÊN NĂM CUỐI TRONG CÁC NGÀNH KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, KỸ THUẬT VÀ Y TẾ VỚI ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG TỪ 7.0/10.0 (KHÔNG YÊU CẦU ỨNG VIÊN PHẢI CÓ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC); 500 ĐIỂM TOEFL PBT (61 IBT) HOẶC 6.0 IELTS, HOẶC CÓ BẰNG CỬ NHÂN/CAO HỌC TẠI MỘT NƯỚC NÓI TIẾNG ANH; ĐIỂM GRE GENERAL (TOÁN + TỪ VỰNG), KHÔNG YÊU CẦU ĐIỂM TỐI THIỂU. HỒ SƠ XIN HỌC BỔNG BAO GỒM: BẰNG CỬ NHÂN VÀ BẢNG ĐIỂM BẬC ĐẠI HỌC, CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH, ĐIỂM GRE, BÀI LUẬN HỌC THUẬT VÀ BÀI LUẬN VỀ BẢN THÂN, VÀ BA THƯ GIỚI THIỆU. TUỆ NAM