Hotline 24/7

0918698596

Đại học New England - University of New England ( UNE)

Quốc gia: Anh
Giá: Liên hệ

Giới thiệu ngắn

Tiếp nhận thông tin cập nhật: 0918698596

Kết quả hình ảnh cho ĐẠI HỌC NEW ENGLAND UNIVERSITY OF NEW ENGLAND UNE

Nghệ thuật

 

Khóa học Trình độ Học phí 2017   Cơ sở học
Advanced Diploma in Arts Đại học     UNE
Bachelor of Arts Đại học 17,824   UNE
Bachelor of Arts/Bachelor of Business Đại học 17,824   UNE
Bachelor of Arts/Bachelor of Laws Đại học 18,056   UNE
Bachelor of Arts/Bachelor of Science Đại học 20,968   UNE
Bachelor of Arts/Bachelor of Teaching Đại học 17,824   UNE
Bachelor of Music Đại học 18,896   UNE
Bachelor of Music/Bachelor of Teaching Đại học 18,896   UNE
Graduate Certificate in Arts Dự bị thạc sĩ 8,912   UNE
Master of Arts Thạc sĩ 17,824   UNE
Master of Music (Research) Thạc sĩ 17,824   UNE

 

Xã hội

 

Khóa học Trình độ Học phí 2017   Cơ sở học
Advanced Diploma in Local, Family and Applied History Đại học     UNE
Bachelor of Criminology/ Bachelor of Laws Đại học 18,056   UNE
Bachelor of Criminology Đại học 17,824   UNE
Bachelor of Historical Inquiry and Practice Đại học 16,976   UNE
Bachelor of Psychological Science Đại học 17,824   UNE
Bachelor of Psychology with Honours Đại học 17,824   UNE
Bachelor of Social Work Đại học 17,824   UNE
Graduate Certificate in Integrated Early Childhood Service Delivery Dự bị thạc sĩ     UNE
Graduate Certificate in International Schooling, Education and Development Dự bị thạc sĩ     UNE
Graduate Certificate in Sustainability Dự bị thạc sĩ     UNE
Graduate Certificate in Writing Dự bị thạc sĩ 8,912   UNE
Graduate Diploma in Humanities Dự bị thạc sĩ 17,824   UNE
Master of Clinical Counselling Thạc sĩ     UNE
Master of Counselling Thạc sĩ     UNE
Graduate Diploma in Local, Family and Applied History Dự bị thạc sĩ     UNE
Graduate Diploma in Sustainability Dự bị thạc sĩ     UNE
Master of Social Work (Professional Qualifying) Thạc sĩ     UNE
Master of Strategic Organisational Development Thạc sĩ      
Graduate Diploma in Counselling for Health and Social Care Dự bị thạc sĩ     UNE

 

Y Dược

 

Khóa học Trình độ Học phí 2017   Cơ sở học
Advanced Diploma in Nursing Đại học     UNE
Bachelor of Audiometry Đại học     UNE
Bachelor of Biomedical Science Đại học 20,968   UNE
Bachelor of Health, Ageing and Community Services Đại học     UNE
Bachelor of Nursing Đại học     UNE
Bachelor of Pharmacy Đại học     UNE
Graduate Certificate in Acute Care Nursing Dự bị thạc sĩ     UNE
Graduate Certificate in Mental Health Practice Dự bị thạc sĩ     UNE
Graduate Diploma in Applied Anatomy by Dissection Dự bị thạc sĩ     UNE
Graduate Diploma in Acute Care Nursing Dự bị thạc sĩ     UNE
Graduate Diploma in Health Science Dự bị thạc sĩ 21,552   UNE
Master of Health Science Thạc sĩ 21,552   UNE
Master of Nursing Thạc sĩ     UNE
Master of Nursing Practice Thạc sĩ 18,368   UNE
Master of Applied Anatomy by Dissection Thạc sĩ     UNE

 

Giáo dục

 

Khóa học Trình độ Học phí 2017   Cơ sở học
Advanced Diploma in Special Education and Disability Studies Đại học     UNE
Bachelor of Arts/Bachelor of Teaching Đại học 17,824   UNE
Bachelor of Business/Bachelor of Teaching Đại học 17,824   UNE
Bachelor of Education (Early Childhood and Primary) Đại học 17,824   UNE
Bachelor of Education (K-12 Teaching) Đại học 17,824   UNE
Bachelor of Education (Primary) Đại học 17,824   UNE
Bachelor of Information Technology/Bachelor of Teaching Đại học 17,824   UNE
Bachelor of Mathematics/Bachelor of Teaching Đại học 17,824   UNE
Bachelor of Music/Bachelor of Teaching Đại học 18,896   UNE
Bachelor of Science/Bachelor of Teaching Đại học 20,968   UNE
Bachelor of Special Education (Primary)/Bachelor of Disability Studies Đại học     UNE
Bachelor of Sports Studies Đại học 20,968   UNE
Graduate Certificate in Clinical Education and Teaching Dự bị thạc sĩ     UNE
Graduate Certificate in Education Studies Dự bị thạc sĩ 17,824   UNE
Graduate Certificate in eLearning Dự bị thạc sĩ 17,824   UNE
Graduate Certificate in Gifted and Talented Education Dự bị thạc sĩ 17,824   UNE
Graduate Certificate in History Curriculum Dự bị thạc sĩ     UNE
Graduate Certificate in Indigenous Australian Education Dự bị thạc sĩ 17,824   UNE
Graduate Certificate in Special Education Dự bị thạc sĩ 17,824   UNE
Graduate Certificate in Tertiary Education Dự bị thạc sĩ     UNE
Graduate Certificate in School Leadership Dự bị thạc sĩ     UNE
Graduate Diploma in Education Dự bị thạc sĩ 17,824   UNE
Graduate Diploma in Legal Studies Dự bị thạc sĩ     UNE
Master of Education Thạc sĩ 17,824   UNE
Master of Scientific Studies Thạc sĩ     UNE
Master of Teaching (Primary) Thạc sĩ     UNE
Master of Teaching (Secondary) Thạc sĩ 18,896   UNE
Master of Teaching English to Speakers of Other Languages Thạc sĩ     UNE
Master of Training and Development Thạc sĩ     UNE
Doctor of Education Tiến sĩ     UNE
Master of Education (Research) Thạc sĩ 17,824   UNE
Master of Professional Studies (Research) Thạc sĩ     UNE

 

Khoa học

 

Khóa học Trình độ Học phí 2017   Cơ sở học
Advanced Diploma in The Sciences Đại học     UNE
Bachelor tư vấn du học hà nội of Animal Science Đại học 20,968   UNE
Bachelor of Arts/Bachelor of Science Đại học 20,968   UNE
Bachelor of Exercise and Sports Science Đại học 20,968   UNE
Bachelor of Exercise and Sports Science (Clinical Exercise Physiology) Đại học 20,968   UNE
Bachelor of Plant Science Đại học 20,968   UNE
Bachelor of Science Đại học 20,968   UNE
Bachelor of Science/Bachelor of Laws Đại học 20,968   UNE
Bachelor of Science/Bachelor of Teaching Đại học 20,968   UNE
Bachelor of Social Science Đại học 17,824   UNE
Graduate Certificate in Science Dự bị thạc sĩ 10,776   UNE
Graduate Diploma in Science Dự bị thạc sĩ 21,552   UNE
Master of Computer Science Thạc sĩ 18,368   UNE
Graduate Diploma in Rural Science Dự bị thạc sĩ     UNE
Master of History Thạc sĩ     UNE
Doctor of Judicial Science Tiến sĩ     UNE
Master of Resource Science Thạc sĩ     UNE
Master of Science Thạc sĩ 21,552   UNE

 

Thương mại, Kinh tế

 

Khóa học Trình độ Học phí 2017   Cơ sở học
Bachelor of Advanced Chinese Language and Business Studies Đại học 17,824   UNE
Bachelor of Agriculture/Bachelor of Business Đại học 20,968   UNE
Bachelor of Arts/Bachelor of Business Đại học 20,968   UNE
Bachelor of Business Đại học 16,216   UNE
Bachelor of Business/Bachelor of Economics Đại học 15,728   UNE
Bachelor of Business/Bachelor of Laws Đại học 18,056   UNE
Bachelor of Business/Bachelor of Teaching Đại học 17,824   UNE
Bachelor of Chinese Language and Business Studies Đại học 17,824   UNE
Bachelor of Commerce (Accounting) Đại học 16,216   UNE
Bachelor of Economics Đại học 15,728   UNE
Bachelor of Economics/Bachelor of Laws Đại học 18,056   UNE
Bachelor of Languages and International Business Đại học 17,824   UNE
Graduate Diploma in Agricultural Economics Dự bị thạc sĩ 17,824   UNE
Graduate Diploma in Economics Dự bị thạc sĩ 17,824   UNE
Master of Business Thạc sĩ     UNE
Master of Business Research Thạc sĩ     UNE
Master of Commerce Thạc sĩ     UNE
Master of Economic and Regional Development Thạc sĩ 18,896   UNE
Master of Economic Studies Thạc sĩ 18,896   UNE
Master of Economics Thạc sĩ 18,896   UNE
Master of Professional Accounting and Business Thạc sĩ     UNE
Master of Commerce (Professional Accounting) Thạc sĩ     UNE

 

Nông lâm nghiệp

 

Khóa học Trình độ Học phí 2017   Cơ sở học
Bachelor of Agribusiness Đại học 15,728   UNE
Bachelor of Agricultural and Resource Economics Đại học 15,728   UNE
Bachelor of Agriculture Đại học 20,968   UNE
Bachelor of Agriculture/Bachelor of Business Đại học 20,968   UNE
Bachelor of Agriculture/Bachelor of Laws Đại học 20,958   UNE
Bachelor of Rural Science Đại học 20,968   UNE
Graduate Certificate in Agriculture Dự bị thạc sĩ 21,552   UNE
Master of Agriculture Dự bị thạc sĩ     UNE
Graduate Certificate in Precision Agriculture Dự bị thạc sĩ     UNE
Graduate Diploma in Urban and Regional Planning Dự bị thạc sĩ 18,376   UNE
Master of Urban and Regional Planning Thạc sĩ 17,824   UNE
Master of Science in Agriculture Thạc sĩ     UNE

 

Luật

 

Khóa học Trình độ Học phí 2017    Cơ sở học
Bachelor of Agriculture/Bachelor of Laws Đại học 20,968   UNE
Bachelor of Arts/Bachelor of Laws Đại học 20,968   UNE
Bachelor of Business/Bachelor of Laws Đại học 18,056   UNE
Bachelor of Computer Science/Bachelor of Laws Đại học 18,056   UNE
Bachelor of Criminology/ Bachelor of Laws Đại học 18,056   UNE
Bachelor of Economics/Bachelor of Laws Đại học 18,056   UNE
Bachelor of Environmental Science/Bachelor of Laws Đại học 20,968   UNE
Bachelor of Financial Services/Bachelor of Laws Đại học 18,056   UNE
Bachelor of Laws (3 Years) Đại học 17,848   UNE
Bachelor of Laws (4 Years) Đại học 17,848   UNE
Bachelor of Science/Bachelor of Laws Đại học 20,968   UNE
Master of Laws Thạc sĩ 18,056   UNE
Master of Laws (Research) Thạc sĩ 18,056   UNE

 

Công nghệ thông tin

 

Khóa học Trình độ Học phí 2017   Cơ sở học
Bachelor of Computer Science Đại học 17,824   UNE
Bachelor of Computer Science/Bachelor of Laws Đại học 18,056   UNE
Bachelor of Engineering Technology Đại học 20,968   UNE
Bachelor of Information Technology/Bachelor of Teaching Đại học 17,824   UNE
Graduate Certificate in Information Technology Dự bị thạc sĩ 17,824   UNE
Graduate Diploma in Information Technology Dự bị thạc sĩ 17,824   UNE
Master of Information Technology Thạc sĩ 17,824   UNE
Master of Information Technology (Business) Thạc sĩ 17,824   UNE

 

Môi trường

 

Khóa học Trình độ Học phí 2017   Cơ sở học
Bachelor of Ecology Đại học 22,048   UNE
Bachelor of Environmental Science Đại học 20,968   UNE
Bachelor of Environmental Science/Bachelor of Laws Đại học 20,968   UNE
Graduate Certificate in Environmental Science Dự bị thạc sĩ     UNE
Master of Environmental Advocacy Thạc sĩ 21,552   UNE
Master of Environmental Science Thạc sĩ 21,552   UNE
Master of Environmental Science and Management Thạc sĩ 21,552   UNE

 

Tài chính

 

Khóa học Trình độ Học phí 2017   Cơ sở học
Bachelor of Financial Administration Đại học     UNE
Bachelor of Financial Services Đại học 16,216   UNE
Bachelor of Financial Services/Bachelor of Laws Đại học 18,056   UNE
Graduate Certificate in Financial Services Dự bị thạc sĩ     UNE
Graduate Diploma in Financial Management Dự bị thạc sĩ 17,824   UNE
Graduate Diploma in Financial Services Dự bị thạc sĩ     UNE
Master of Financial Services Thạc sĩ     UNE

 

Mỏ – Khai khoáng

 

Khóa học Trình độ Học phí 2017   Cơ sở học
Bachelor of GeoScience Đại học 20,968   UNE

 

Ngôn ngữ

 

Khóa học Trình độ Học phí 2017   Cơ sở học
Bachelor of International and Language Studies Đại học 17,824   UNE
Bachelor of International Studies Đại học 17,824   UNE
Bachelor of Languages Đại học 17,824   UNE
Bachelor of Languages and International Business Đại học 17,824   UNE
Graduate Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages Dự bị thạc sĩ     UNE
Master of Applied Linguistics Thạc sĩ     UNE

 

Truyền thông

 

Khóa học Trình độ Học phí 2017   Cơ sở học
Bachelor of Media and Communications Đại học 17,824   UNE

 

Quản trị

 

Khóa học Trình độ Học phí 2017   Cơ sở học
Bachelor of Organisational Leadership Đại học     UNE
Graduate Certificate in Arts Management Dự bị thạc sĩ     UNE
Graduate Certificate in Health Management Dự bị thạc sĩ     UNE
Graduate Certificate in Human Resource Management Dự bị thạc sĩ 17,824   UNE
Graduate Certificate in Management Dự bị thạc sĩ     UNE
Graduate Diploma in Management Dự bị thạc sĩ     UNE
Master of Arts Management Thạc sĩ     UNE
Master of Business Administration Thạc sĩ     UNE
Master of Clinical Leadership Thạc sĩ     UNE
Master of Clinical Leadership (Advanced) Thạc sĩ     UNE
Master of Leadership Thạc sĩ     UNE
Master of International Health Management Thạc sĩ     UNE
Doctor of Health Services Management Tiến sĩ 17,824   UNE

 

Kế toán kiểm toán

 

Khóa học Trình độ Học phí    Cơ sở học
Graduate Certificate in Accounting Dự bị thạc sĩ     UNE
Graduate Certificate in Professional Accounting Dự bị thạc sĩ     UNE
Graduate Diploma in Accounting Dự bị thạc sĩ     UNE
Master of Professional Accounting Thạc sĩ     UNE

 

Kỹ thuật

 

Khóa học Trình độ Học phí    Cơ sở học
Graduate Diploma in Computer Science Dự bị thạc sĩ     UNE
Master of Applied Theatre Studies Thạc sĩ     UNE

 

Chính trị

 

Khóa học Trình độ Học phí 2017   Cơ sở học
Graduate Diploma in Psychology Dự bị thạc sĩ 17,848   UNE
Master of Psychology (Clinical) Dự bị thạc sĩ 17,848   UNE
Doctor of Philosophy Tiến sĩ 18,896   UNE
Doctor of Philosophy (Clinical Psychology) Tiến sĩ 18,896   UNE
Master of Philosophy Thạc sĩ 17,824   UNE

 

 Đăng ký dịch vụ vui lòng liên hệ:

Địa chỉ: 103 B2-TT Đồng Xa - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội

Số điện thoại: 0984.761.634 – 096 428 0101

Skype: maihuongvn

 Email:   info@kenhduhoc.vn - huongmai.do@gmail.com

               http://kenhduhoc.vn - http://facebook.com/kenhduhoc.vn

Kênh Du Học - Chắp cánh ước mơ du học của bạn với một lộ trình rõ ràng!

Kết quả hình ảnh cho kênh du học

Đang cập nhật

Hotline: 0918698596