TÌM HIỂU VỀ BÀI THI ACT (PHẦN 1)

Bài thi ACT (American College Test) là kì thi chuẩn hóa đầu vào đại học ở Mỹ để đánh giá và phân loại học sinh. Tương đương với kì thi SAT, kì thi ACT là điều kiện quan trọng trong quá trình xét tuyển và xét học bổng vào các trường đại học Mỹ.

Bài thi Số câu hỏi và thời gian
Tiếng Anh (English) 75 câu hỏi – 45 phút
Toán (Math) 60 câu hỏi – 60 phút
Đọc (Reading) 40 câu hỏi – 35 phút
Khoa Học (Science) 40 câu hỏi – 35 phút
Bài luận (không bắt buộc) 1 bài luận – 30 phút

 

Nội dung của các bài thi trong ACT:

1. Bài thi Tiếng Anh (the English Test): 75 câu – 45 phút

english1

Câu hỏi về sử dụng ngôn ngữ (Usage/ Mechanics Questions)
Kĩ năng Nội dung Số câu hỏi
Dấu câu (Punctuation) Kiểm tra cách dùng các dấu, ý nghĩa của các dấu: dấu phẩy, chấm phẩy, hai chấm, ngoặc kép, gạch ngang 10 câu
Ngữ pháp (Grammar and Usage) Kiểm tra kiến thức về: Sự nhất quán về chủ ngữ – động ngữ, về đại từ, từ và cụm từ bổ nghĩa, loại động từ, các trường học đại từ, so sánh hơn kém, thành ngữ,… 12 câu
Cấu trúc câu (Sentence Structure) Kiểm tra kiến thức về mối quan hệ giữa các mệnh đề, các từ nối,… 18 câu
Câu hỏi về kĩ năng nghị luận thuyết phục (Rhetorical Skills Questions)
Kĩ năng Ví dụ Số câu hỏi
Chiến thuật (Strategy) Kiểm tra kiến thức về cách diễn đạt liên quan về nội dung chính của bài viết: thêm, bớt, sửa câu; phân tích ý nghĩa và sự mạch lạc của câu đối với cả đoạn,… 12 câu
Cách sắp xếp (Organization) Kiểm tra cách sắp xếp ý tưởng và chọn các cụm từ, các câu mở đầu, chuyển tiếp và kết thúc 11 câu
Phong cách viết (Style) Kiểm tra cách chọn ngôn từ, hình ảnh phù hợp với văn phong, duy trì một giọng văn và phong cách nhất quán, tránh sử dụng đại từ không rõ ràng, thừa từ và thừa ý 12 câu

 

Ví dụ:
1. Determine which answer choice is the best version of the underlined portion of the sentence. If the original is the best version, select “NO CHANGE.”

Fitzgerald attended St. Paul Academy his first published story ran in his school newspaper.

 A. NO CHANGE
B. St. Paul Academy; his first
C. St. Paul Academy, his first
D. St. Paul Academy, but his first

Trả lời:

Câu hỏi này đánh giá kiến thức của học sinh về câu run-on (câu sai ngữ pháp – có các mệnh đề độc lập được nối với nhau không đúng cách) và qui tắc của các dấu. Câu nguyên gốc kết hợp hai mệnh đề độc lập với nhau không đúng cách, nên chúng ta loại trừ đáp án A. Đáp án C sai vì tạo ra lỗi comma splice – lỗi sai khi liên kết 2 mệnh đề độc lập bằng dấu phẩy. Đáp án D đúng về mặt cấu trúc nhưng sai về mặt ngữ nghĩa khi dùng từ “but” – thể hiện sự trái lập nhau giữa hai mệnh đề, không đúng với ý nghĩa câu ban đầu. Cuối cùng, đáp án B sử dụng dấu chấm phẩy liên kết được hai mệnh đề độc lập mà không tạo thêm lỗi mới.

Đáp án đúng là đáp án B.

 

2. Though many high-ranking government and military officials anticipated the possibility of war with Japan, the attack on Pearl Harbor came as a shock to the general population of Oahu, Hawaii. On the morning of December 7th, two Army operators at a radar station picked up the signal of Japanese fighter plans approaching Pearl Harbor. Finally, a low-ranking officer dismissed their report, assuming that the signal must have come from American planes off the west coast of the United States.

Which of the following, if inserted to replace the underlined portion (“Finally,”), would provide the most effective transition between the previous sentence (“On the morning of…”) and this one (“Finally, a low-ranking officer…”)?

A. NO CHANGE
B. And,
C. However,
D. But,

Trả lời:
Khi cân nhắc các đáp án, chúng ta thấy đáp án A, B chuyển tiếp không thích hợp về mặt ý nghĩa giữa hai câu. Chúng ta cần một từ chuyển tiếp để thể hiện rõ ý nghĩa đoạn: mặc dù đã có những tín hiệu cảnh báo có quân đội đối phương tới nhưng những cảnh báo này đã không được để tâm, khiến cuộc tấn công Trân Châu Cảng là cú sốc với người dân Oahu, Hawaii. Đáp án C và D thể hiện sự tương phản, phù hợp với ý nghĩa nhưng đáp án D chứa từ “but” không đứng đầu câu trong văn phong trang trọng.

Vậy đáp án C là đáp án chính xác.

 

 2. Bài thi Toán (the Math Test):

image (1)

Câu hỏi Toán (60 câu – 60 phút)
Câu hỏi Nội dung Số câu hỏi
Pre Algebra (Số học sơ cấp) Số nguyên, số thập phân, phân số; số mũ và căn; tỉ lệ và phần trăm; ước và bội; giá trị tuyệt đối; đẳng thức; xác xuất; các dạng giá trị trung bình (mean, median, mode) 14 câu
Đại số cơ bản (Elementary Algebra) Số mũ và căn; các phép toán phương trình bậc hai; bất đẳng thức 10 câu
Đại số trung cấp (Intermediate Algebra) Giải phương trình bậc hai; đa thức; bất đẳng thức; dãy số; hệ phương trình; bất phương trình bậc hai; ma trận; căn đa thức và số phức 9 câu
Hình học tọa độ (Coordinate Geometry) Đồ thị hàm đa thức; đường thẳng, đường tròn, mối quan hệ giữa phương trình và đồ thị, hệ số góc của đường thẳng, song song và vuông góc, công thức tính khoảng cách và công thức tính tọa độ trung điểm, các đường conic 9 câu
Hình học phẳng (Plane Geometry) Các hình phẳng (tam giác, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thang, hình tròn) các đường song song, các đường vuông góc, các hình học không gian – chu vi, diện tích, thể tích; tư duy logic 14 câu
Lượng giác (Trigonometry) Tam giác vuông; hàm số và phương trình lượng giác 4 câu

 

Ví dụ:

Pre-Algebra Question: Mean, Median, and Mode

70, 80, 50, 20, 80, 30, 80

Seven students took an art history exam. Their scores are listed above. Which of the following statements regarding the scores is true?

I. The average (arithmetic mean) is greater than 70.
II. The mode is greater than 70.
III. The median is greater than 70.

A. None
B. II only
C. I and II only
D. II and III only
E. I, II, and III

Trả lời:

Giá trị điểm trung bình (arithmetic mean) của các học sinh: (70 + 80 + 50 + 20 + 80 + 30 + 80)/7= 58,57  < 70 nên câu I sai, chúng ta loại đáp án C và E.

Để tìm giá trị điểm trung bình median, chúng ta sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn: 20, 30, 50, 70, 80, 80, 80. Vậy median là số ở giữa là 70 nên câu III sai.

Cuối cùng, mode của dãy số (là số xuất hiện tần suất nhiều nhất của dãy) là 80 với 3 lần xuất hiện. Câu II đúng.

Vậy đáp án đúng là đáp án B.

Plane Geometry Question: Plane Figures and Angles

If line m intersects the square as shown, what must the value of x + y be?

 

A. 45
B. 75
C. 85
D. 90
E. 180

Trả lời:
Hai cạnh đối diện của hình vuông song song và đường thẳng m cắt hai cạnh song song, nên hai góc x và góc y bù nhau. Vậy tổng hai góc là 180.

Đáp án đúng là E.