TÌM HIỂU VỀ BÀI THI ACT (PHẦN 2)

Bài thi ACT (American College Test) là một kì thi chuẩn hóa đầu vào đại học ở Mỹ để đánh giá và phân loại học sinh. Tương đương với kì thi SAT, kì thi ACT là điều kiện quan trọng trong quá trình xét tuyển và xét học bổng vào các trường đại học Mỹ.


3. Bài thi Đọc (the Reading Test):

Bài đọc bao gồm 4 bài đọc và 40 câu hỏi trong 40 phút.

Các bài đọc của bài thi Reading ACT sẽ thuộc các lĩnh vực sau đây:

 • Các lĩnh vực xã hội (1 bài đọc – 10 câu hỏi): Văn bản có nội dung về nhân loại học, khảo cổ học, kinh tế, giáo dục, địa lí, khoa học, chính trị, tâm lý học, xã hội học, tiểu sử.
 • Khoa học tự nhiên (1 bài đọc – 10 câu hỏi): Văn bản có nội dung về giải phẫu, thiên văn học, sinh học, hóa học, vật lý, công nghệ, hệ sinh thái.
 • Văn học (1 bài đọc – 10 câu hỏi): Các truyện ngắn hoặc các đoạn trích của những câu truyện văn học, hồi kí hoặc bài luận cá nhân.
 • Văn hóa nhân loại (1 bài đọc – 10 câu hỏi): Văn bản có nội dung về kiến trúc, nghệ thuật, nhảy, phim ảnh, kịch, ngôn ngữ, phê bình văn học, đạo đức, âm nhạc, triết học.

Các loại câu hỏi trong bài thi Đọc:

 • Câu hỏi ý chính: nhận biết ý chính của đoạn văn hoặc cả bài.
 • Câu hỏi chi tiết: tìm và nhận biết ý nghĩa các chi tiết.
 • Câu hỏi so sánh: so sánh các mối quan hệ văn học (điểm giống nhau, khác nhau)
 • Câu hỏi tổng quát hóa: yêu cầu tổng hợp và khái quát ý nghĩa.
 • Câu hỏi từ vựng: nhận dạng nghĩa của từ trong ngữ cảnh riêng.
 • Câu hỏi thứ tự sự việc: xác định các sự việc đã xảy ra và nhận diện thứ tự các sự việc
 • Câu hỏi giọng văn và cách lập luận: nhận diện, phân tích giọng văn và cách viết của tác giả

 Ví dụ:

Main Idea Question

The main idea of the passage is to:

A. explain why Franklin never became an American president.
B. discuss in detail Franklin’s work as a publisher.
C. explain the great change in Franklin’s political beliefs.
D. discuss Franklin’s life as an important figure in early America.

Vocabulary-in-Context Question

As it is used in line 37, the word shattered means:

A. broken.
B. divided.
C. injured.
D. defunct.

Detail Question

According to the third paragraph, all of the following characteristics are true of Wright EXCEPT

A. He was organized.
B. He was determined to reach his goals.
C. He was eager to make money.
D. He was not afraid of hard work. 

Bạn có thể tham khảo cấu trúc một bài thi Đọc ACT chính thức tại đây  

4. Bài thi Khoa Học (the Science Test):

Bài thi Khoa học ACT bao gồm 40 câu hỏi trả lời trong 35 phút.

Bài thi bao gồm 7 bài đọc khoa học, thuộc các lĩnh vực: sinh học, địa lí, khoa học vũ trụ và vật lí. Các bài đọc thuộc 3 kiểu bài đọc: Mô tả dữ liệu (Data Representation), Tóm tắt nghiên cứu (Research Summaries), Quan điểm đối lập (Conflicting Viewpoints).

Mặc dù các bài đọc và câu hỏi có chủ đề khoa học, bài thi này không kiểm tra vốn kiến thức khoa học của học sinh. Mục đích của bài đọc là đánh giá khả năng đọc hiểu, phân tích và đánh giá thông tin qua các bảng, biểu đồ, giản đồ trong mỗi bài đọc.

Các loại bài đọc khoa học sẽ được giới thiệu kĩ hơn dưới đây:

 • Trình bày dữ liệu (Data Representation): 3 bài đọc – 15 câu hỏi
  hiểu, đánh giá và dịch các thông tin được trình bày trong bảng, biểu đồ.
 • Tóm tắt nghiên cứu (Research Summaries): 3 bài đọc – 18 câu hỏi
  hiểu, đánh giá và phân tích một hoặc nhiều thí nghiệm
 • Quan điểm đối lập (Conflicting Viewpoints): 1 bài đọc – 7 câu
  hiểu và đánh giá các quan điểm, lý thuyết và giả thuyết đối lập về một vấn đề khoa học.

 Ví dụ:

The relationship between speed, mass, weight, and friction was studied using a toy car that carried additional masses. The car was placed on a 1m inclined plane and released. The time it took to go down the incline and the time it took to go one meter beyond the incline were recorded.

Experiment 1

Additional masses were added to the car as it was released down the incline plane. The car has a mass of 50 g. The plane was angled at a 25 degree angle.

Mass on Car Time Down Plane Time for Additional 1 Meter
10g 5.3 seconds 4.8 seconds
20g 5.2 seconds 5.7 seconds
30g 5.3 seconds 6.6 seconds

Experiment 2

The incline of the plane was changed to determine its effect on the time it took the car to travel down the plane. There were no additional masses placed on the car.

Mass on Car Time Down Plane Time for Additional 1 Meter
15° 5.4 seconds 4.9 seconds
25° 5.1 seconds 4.7 seconds
35° 4.7 seconds 4.4 seconds

How is the design of Experiment 1 different from that of Experiment 2?

A. Experiment 2 varied the mass on the car while Experiment 1 varied the angle of the plane.
B. Experiment 1 varied the mass on the car while Experiment 2 varied the angle of the plane.
C. Experiment 1 and Experiment 2 tested the same variable in different ways.
D. Experiment 1 and Experiment 2 have no differences.

Trả lời:

Ở cả hai bảng, biến số độc lập được liệt kê trong cột thứ nhất, và các biến số phụ thuộc vào biến số độc lập được liệt kê ở cột thứ hai và thứ ba. Trong thí nghiệm thứ nhất, biến số độc lập là khối lượng của xe. Trong thí nghiệm thứ hai, biến số độc lập là góc mặt phẳng. Vậy đáp án B đúng.

Bạn có thể tham khảo cấu trúc một bài thi Khoa học chính thức tại đây

 5. Bài thi Viết – không bắt buộc (Optional Writing Test):

Bài thi Viết ACT gồm 1 câu hỏi bài luận, trong đó học sinh có 30 phút để lên dàn ý, viết và sửa bài làm của mình.

Đề bài viết ACT thường đưa vấn đề về một vấn đề xã hội liên quan đến học sinh trung học. Ví dụ: học sinh có nên mặc đồng phục không, các hoạt động phục vụ cộng đồng có nên là một phần bắt buộc trong giáo dục phổ thông không,…

Học sinh được yêu cầu nêu quan điểm của mình và đưa ra các lập luận, luận điểm và luận chứng chặt chẽ để bảo vệ quan điểm của mình.

Ví dụ đề bài:
Prompt: A school board is concerned that the state’s requirements for core courses in mathematics, English, science, and social studies may prevent students from taking important elective courses like music, other languages, and vocational education. The school board would like to encourage more high school students to take elective courses and is considering two proposals. One proposal is to lengthen the school day to provide students with the opportunity to take elective courses. The other proposal is to offer elective courses in the summer. Write a letter to the school board in which you argue for lengthening the school day or for offering elective courses during the summer. Explain why you think your choice will encourage more students to take elective courses. Begin your letter: “Dear School Board:”

Bạn có thể xem một đề bài ACT Writing và các bài viết được chấm điểm chính thức tại đây