TỔNG QUAN SỰ THAY ĐỔI CỦA SAT TỪ 2016

Từ 1/2016, Collegeboard sẽ chính thức phát hành bài thi SAT mới, có nhiều đổi mới hoàn toàn so với bài thi SAT trước đây. Dưới đây là tất cả những thay đổi của bài thi SAT mới:

I.  Những đặc điểm chính:

Bảng so sánh đặc điểm chính của SAT hiện tại vs SAT mới

  SAT hiện tại SAT mới
Tổng thời gian 3h 45 phút 3h ( với 50’ viết luận – không bắt buộc)
Cấu tạo bài thi 1. Critical Reading (Đọc với tư duy phản biện)2. Writing (Viết) 3. Mathematics (Toán)

 

4. Essay (bài luận)

1. Evidence-Based Reading and Writing (Đọc và Viết dựa vào dẫn chứng):–       Reading Test (Bài kiểm tra đọc)

 

–       Writing and Language Test (Bài kiểm tra kĩ năng viết và ngôn ngữ)

2. Math (Toán)

3. Essay (Bài luận)

Những đặc điểm quan trọng – Nhấn mạnh vào khả năng tư duy nói chung– Nhấn mạnh vào từ vựng, đặc biệt là ý nghĩa từ trong một ngữ cảnh riêng– Cách tính điểm phức tạp hơn (1 điểm cho mỗi câu đúng, trừ ¼ điểm cho mỗi câu sai, câu bỏ trống không tăng hay giảm điểm) – Tiếp tục nhấn mạnh vào khả năng tư duy và tập trung mạnh hơn vào những kiến thức, kĩ năng, hiểu biết quan trọng nhất trong giáo dục đại học và công việc sau này
– Tập trung mạnh hơn vào ý nghĩa của từ vựng trong ngữ cảnh mở rộng và ảnh hưởng của cách sự dụng từ ngữ đến ý nghĩa, giọng văn, sự hiệu quả– Cách tính điểm chỉ tính câu đúng (1 điểm cho mỗi câu đúng, không trừ điểm cho câu sai, câu bỏ trống không tăng hay giảm điểm)
Bài luận – Bắt buộc và được viết đầu tiên trong bài thi SAT– Thời gian: 25 phút– Kiểm tra khả năng viết; học sinh trình bày một quan điểm về một vấn đề được đưa ra – Không bắt buộc, được viết ở cuối bài thi SAT, các trường đại học sẽ quyết định bài essay có bắt buộc cho hồ sơ của trường không– Thời gian: 50 phút– Kiểm tra khả năng đọc, phân tích và viết lách; học sinh viết bài phân tích về một đoạn văn bản
Báo điểm -Thang điểm từ 600 đến 2400– Thang điểm từ 200 đến 800 Critical Reading, 200 đến 800 Maths, 200 đến 800 Writing – Thang điểm từ 400 đến 1600– Thang điểm từ 200 đến 800 Evidence-Based Reading and Writing, 200 đến 800 Maths, từ 2 đến 8 điểm cho mỗi tiêu chí của bài essay
Báo điểm thành phần Không Báo điểm thành phần cho từng bài thi SAT, cung cấp thêm thông tin cho học sinh, phụ huynh, cán bộ tuyển sinh, các nhà giáo và cố vấn

II. Thời gian và cách tính giờ:

Bảng so sánh thời gian và các tính giờ của SAT hiện tại vs SAT mới

 

SAT hiện tại

    SAT mới  

Thành phần

Thời gian cho phép (phút) Số câu hỏi Thành phần Thời gian cho phép (phút)

Số câu hỏi

Critical Reading 70 67 Reading 65 52
Writing 60 49 Writing and Language 35 44
Essay 25 1 Essay (không bắt buộc) 50 1
Mathematics 70 54 Math 80 58
Tổng 225 171 Tổng 180 (230 nếu có bài luận) 154 (155 nếu có bài luận)

III.  Thành phần điểm:

Bảng so sánh thành phần điểm của SAT hiện tại vs SAT mới

Thành phần SAT hiện tại SAT mới
Điểm tổng (Composite Score) 0 1
Điểm từng phần  (Section score) 2 2
Điểm thi (Test Score) Không cung cấp 3 + điểm essay
Điểm thi chéo (Cross-test score) Không cung cấp 2
Điểm thành phần (Subscores) Không cung cấp 7

Ghi chú:

  • Điểm tổng (Composite Score)

Bài thi SAT mới sẽ báo cáo điểm tổng là điểm của 2 lĩnh vực: (1) Evidence-Based Reading and Writing và (2) Math. Điểm tổng sẽ được tính trên thang điểm từ 400 đến 1600. Điểm của bài luận sẽ được chấm riêng và không được tích hợp vào điểm tổng.

  • Điểm từng phần (Section Score):

Bài thi SAT mới báo cáo 2 lĩnh vực điểm: (1) Evidence-Based Reading and Writing, là tổng của bài thi Reading Test cùng với bài thi Writing and Language Test và (2) Toán, là điểm của bài thi Math Test. Mỗi điểm của 2 lĩnh vực trên được chấm trên thang điểm 200 đến 800. Điểm essay sẽ được báo cáo riêng biệt và không được tích hợp vào hai điểm trên.

  • Điểm bài thi (Test Score)

Bài thi SAT mới sẽ báo caso điểm của 3 bài thi, trên thang điểm từ 10 đến 40 mỗi bài: (1) điểm thi Reading Test; (2) điểm thi Writing and Language Test; (3) điểm thi Math Test. Điểm thứ 4, điểm của bài luận sẽ được báo cáo riêng. Collegeboard hiện tại đang có kế hoạch đánh giá bài viết với 3 tiêu chí điểm, tuy nhiên quyết định này chưa chính thức và đang được tiếp tục thẩm định và nghiên cứu.

  • Điểm bài thi chéo (Cross Test Score)

Hiện tại quyết định về loại điểm này vẫn đang được nghiên cứu. Bài thi SAT mới sẽ báo cáo 2 điểm bài thi chéo: (1) Phân tích Lịch sử/ Xã hội học và (2) Phân tích Khoa Học. Mỗi bài thi trên sẽ được đánh giá trên thang điểm từ 10 đến 40. Điểm bài thi chéo được dựa vào một số câu hỏi trong các bài thi SAT Reading, Writing and Language, và Math Tests. Điểm thi sẽ thể hiện mức độ hiệu quả của học sinh khi ứng dụng kĩ năng đọc, viết, ngôn ngữ và toán học vào lĩnh vực, ngữ cảnh lịch sử/ xã hội học và khoa học.

  • Điểm thành phần (Subscores):

Bài thi SAT mới sẽ báo cáo các điểm thành phần của bài thi Reading, Writing and Language và Math. Trong bài thi Reading and Writing and Language Tests có 2 điểm thành phần: (1) Command of Evidence (Kiểm soát dẫn chứng) và (2) Relevant Words in Context (Từ ngữ phù hợp trong ngữ cảnh). Bài thi Writing and Language Test sẽ báo cáo 2 điểm thành phần: (1) Expression of Ideas (Diễn đạt ý kiến) và (2) Standard English Conventions (Những qui tắc Tiếng Anh chuẩn mực)

Bài thi Math Test báo cáo ba điểm thành phần: (1) Heart of Algebra (Trọng tâm Đại Số), (2) Problem Solving and Data Analysis (Giải quyết bài toán và phân tích dữ liệu) và (3) Passport to Advanced Math (Toán nâng cao).