free html hit counter

Hotline 24/7

0984.761634

HỌC VIỆN NORTHERN-SYDNEY-INSTITUTE-TAFE-NSW

Quốc gia:
Giá: Liên hệ

Giới thiệu ngắn

XÃ HỘI KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC CERTIFICATE IV IN AGED CARE CHỨNG CHỈ IV 5,140 MEADOWBANK , NORTHERN BEACHES DIPLOMA OF CHILDREN’S SERVICES (EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND CARE) CAO ĐẲNG 15,300 CROWS NEST , MEADOWBANK CERTIFICATE III IN CHILDREN'S SERVICES CHỨNG CHỈ...
Tiếp nhận thông tin cập nhật: 0918698596

XÃ HỘI

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATE IV IN AGED CARE CHỨNG CHỈ IV 5,140 MEADOWBANK , NORTHERN BEACHES
DIPLOMA OF CHILDREN’S SERVICES (EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND CARE) CAO ĐẲNG 15,300 CROWS NEST , MEADOWBANK
CERTIFICATE III IN CHILDREN'S SERVICES CHỨNG CHỈ III 5,100 CROWS NEST , MEADOWBANK

NGHỆ THUẬT

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATE IV IN BEAUTY THERAPY CHỨNG CHỈ IV 10,500 NORTHERN BEACHES
DIPLOMA OF BEAUTY THERAPY CAO ĐẲNG 10,500 MEADOWBANK , NORTHERN BEACHES
DIPLOMA OF REMEDIAL MASSAGE CAO ĐẲNG 15,750 MEADOWBANK
CERTIFICATE IV IN MASSAGE THERAPY PRACTICE CHỨNG CHỈ IV 12,720 MEADOWBANK

KIẾN TRÚC

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
DIPLOMA OF BUILDING DESIGN CAO ĐẲNG 23,800 HORNSBY

KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
ASSOCIATE DEGREE IN ACCOUNTING CHỨNG CHỈ CHUYÊN NGÀNH 26,000 MEADOWBANK
ADVANCED DIPLOMA OF ACCOUNTING CAO ĐẲNG NÂNG CAO 12,600 MEADOWBANK , ST LEONARDS
DIPLOMA OF ACCOUNTING CAO ĐẲNG 8,400 MEADOWBANK , NORTHERN BEACHES, ST LEONARDS
CERTIFICATE IV IN ACCOUNTING CHỨNG CHỈ IV 4,200 MEADOWBANK , NORTHERN BEACHES

TÀI CHÍNH

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATE IV IN PROPERTY SERVICES (REAL ESTATE) CHỨNG CHỈ IV 4,200 MEADOWBANK , NORTHERN BEACHES

MARKETING

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATE IV IN ADVERTISING CHỨNG CHỈ IV 4,200 MEADOWBANK , NORTHERN BEACHES
ADVANCED DIPLOMA OF MARKETING CAO ĐẲNG NÂNG CAO 4,200 CROWS NEST , MEADOWBANK , ST LEONARDS
DIPLOMA OF MARKETING CAO ĐẲNG 4,200 CROWS NEST , MEADOWBANK , ST LEONARDS

QUẢN TRỊ

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
DIPLOMA OF BUSINESS ADMINISTRATION CAO ĐẲNG 4,200 MEADOWBANK
ADVANCED DIPLOMA OF MANAGEMENT CAO ĐẲNG NÂNG CAO 4,200 MEADOWBANK , NORTHERN BEACHES
CERTIFICATE III IN BUSINESS ADMINISTRATION CHỨNG CHỈ III 4,200 NORTHERN BEACHES
DIPLOMA OF MANAGEMENT CAO ĐẲNG 4,200 MEADOWBANK
CERTIFICATE IV IN FRONTLINE MANAGEMENT CHỨNG CHỈ IV 4,200 NORTHERN BEACHES
CERTIFICATE IV IN SMALL BUSINESS MANAGEMENT CHỨNG CHỈ IV 4,200 MEADOWBANK
ADVANCED DIPLOMA OF MANAGEMENT (HUMAN RESOURCES) CAO ĐẲNG NÂNG CAO 4,200 MEADOWBANK
DIPLOMA OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT CAO ĐẲNG 4,200 MEADOWBANK
CERTIFICATE IV IN HUMAN RESOURCES CHỨNG CHỈ IV 4,200 MEADOWBANK

THƯƠNG MẠI, KINH TẾ

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
ADVANCED DIPLOMA OF BUSINESS CAO ĐẲNG NÂNG CAO 4,200 MEADOWBANK
DIPLOMA OF BUSINESS CAO ĐẲNG 4,200 MEADOWBANK
CERTIFICATE IV IN BUSINESS CHỨNG CHỈ IV 4,200 MEADOWBANK , NORTHERN BEACHES

KINH DOANH QUỐC TẾ

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
DIPLOMA OF INTERNATIONAL BUSINESS CAO ĐẲNG 4,200 MEADOWBANK
CERTIFICATE IV IN INTERNATIONAL TRADE CHỨNG CHỈ IV 4,200 MEADOWBANK

KỸ THUẬT

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
ADVANCED DIPLOMA OF GRAPHIC DESIGN CAO ĐẲNG NÂNG CAO 5,250 HORNSBY
DIPLOMA OF GRAPHIC DESIGN CAO ĐẲNG 5,250 HORNSBY
CERTIFICATE IV IN DESIGN CHỨNG CHỈ IV 10,500 NORTHERN BEACHES
CERTIFICATE IV IN DESIGN (GRAPHIC DESIGN) CHỨNG CHỈ IV 5,250 HORNSBY
CERTIFICATE III IN DESIGN FUNDAMENTALS CHỨNG CHỈ III 5,250 HORNSBY
CERTIFICATE III IN ENGINEERING - FABRICATION TRADE CHỨNG CHỈ III 12,700 MEADOWBANK

TRUYỀN THÔNG

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
DIPLOMA OF INTERACTIVE DIGITAL MEDIA CAO ĐẲNG 9,800 ST LEONARDS
CERTIFICATE IV IN INTERACTIVE DIGITAL MEDIA CHỨNG CHỈ IV 4,900 ST LEONARDS
DIPLOMA OF SCREEN AND MEDIA CAO ĐẲNG 10,500 ST LEONARDS
CERTIFICATE IV IN SCREEN AND MEDIA CHỨNG CHỈ IV 10,500 ST LEONARDS
DIPLOMA OF COMMUNICATION AND MEDIA CAO ĐẲNG 9,800 MEADOWBANK , ST LEONARDS
DIPLOMA OF SOUND PRODUCTION CAO ĐẲNG 6,470 ST LEONARDS
CERTIFICATE IV IN SOUND PRODUCTION CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH 6,470 ST LEONARDS
ADVANCED DIPLOMA OF EVENTS CAO ĐẲNG NÂNG CAO 14,700 RYDE
DIPLOMA OF EVENTS CAO ĐẲNG 9,800 NORTHERN BEACHES, RYDE
CERTIFICATE III IN EVENTS CHỨNG CHỈ III 4,900 NORTHERN BEACHES, RYDE
DIPLOMA OF COMMUNITY SERVICES WORK CAO ĐẲNG 9,800 NORTHERN BEACHES, RYDE
CERTIFICATE IV IN COMMUNITY SERVICES WORK CHỨNG CHỈ IV 4,900 NORTHERN BEACHES, RYDE

MÔI TRƯỜNG

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
DIPLOMA OF CONSERVATION AND LAND MANAGEMENT CAO ĐẲNG 17,295 RYDE
DIPLOMA OF LANDSCAPE DESIGN CAO ĐẲNG 22,940 RYDE

THỂ DỤC THỂ THAO

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
DIPLOMA OF FITNESS CAO ĐẲNG 16,225 MEADOWBANK
CERTIFICATE IV IN FITNESS CHỨNG CHỈ IV 5,250 MEADOWBANK , NORTHERN BEACHES
CERTIFICATE III IN FITNESS CHỨNG CHỈ III 5,250 MEADOWBANK , NORTHERN BEACHES
CERTIFICATE III IN OUTDOOR RECREATION CHỨNG CHỈ III 5,250 NORTHERN BEACHES

NÔNG LÂM NGHIỆP

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
DIPLOMA OF HORTICULTURE CAO ĐẲNG 22,940 RYDE
CERTIFICATE III IN HORTICULTURE CHỨNG CHỈ III 11,030 RYDE
CERTIFICATE II IN HORTICULTURE CHỨNG CHỈ II 5,735 RYDE
CERTIFICATE III IN FLORISTRY CHỨNG CHỈ III 11,470 RYDE

DU LỊCH KHÁCH SẠN

KHÓA HỌC BỔNG DU HỌC HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
ADVANCED DIPLOMA OF HOSPITALITY CAO ĐẲNG NÂNG CAO 20,400 RYDE
ADVANCED DIPLOMA OF HOSPITALITY CAO ĐẲNG NÂNG CAO 6,800 NORTHERN BEACHES, RYDE
DIPLOMA OF HOSPITALITY WHICH INCLUDES 18073 CERTIFICATE III INHOSPITALITY (COMMERCIAL COOKERY) CAO ĐẲNG 28,400 NORTHERN BEACHES, RYDE
DIPLOMA OF HOSPITALITY CAO ĐẲNG 13,600 NORTHERN BEACHES, RYDE
DIPLOMA OF HOSPITALITY WHICH INCLUDES 18063 CERTIFICATE III IN HOSPITALITY (PATISSERIE) CAO ĐẲNG 28,400 RYDE
CERTIFICATE IV IN HOSPITALITY (COMMERCIAL COOKERY) CHỨNG CHỈ IV 28,400 RYDE
CERTIFICATE III IN HOSPITALITY (COMMERCIAL COOKERY) CHỨNG CHỈ III 14,200 NORTHERN BEACHES, RYDE
CERTIFICATE III IN HOSPITALITY (PATISSERIE) CHỨNG CHỈ III 13,600 RYDE
CERTIFICATE III IN HOSPITALITY CHỨNG CHỈ III 6,800 RYDE
CERTIFICATE II IN HOSPITALITY (KITCHEN OPERATIONS) CHỨNG CHỈ II 5,500 RYDE
ADVANCED DIPLOMA OF TOURISM CAO ĐẲNG NÂNG CAO 14,700 RYDE
DIPLOMA OF TOURISM CAO ĐẲNG 9,800 NORTHERN BEACHES, RYDE

GIÁO DỤC

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATE IV IN TERTIARY PREPARATION CHỨNG CHỈ III 11,470 ST LEONARDS

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
BACHELOR OF INFORMATION TECHNOLOGY (NETWORK SECURITY) ĐẠI HỌC 38,400 MEADOWBANK
ADVANCED DIPLOMA OF INFORMATION TECHNOLOGY (NETWORK SECURITY) CAO ĐẲNG NÂNG CAO 4,900 MEADOWBANK
DIPLOMA OF DIGITAL AND INTERACTIVE GAMES (PROGRAMMING) CAO ĐẲNG 4,900 ST LEONARDS
DIPLOMA OF DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT CAO ĐẲNG 4,900 ST LEONARDS
DIPLOMA OF INFORMATION TECHNOLOGY NETWORKING CAO ĐẲNG 4,900 MEADOWBANK , ST LEONARDS
DIPLOMA OF SYSTEMS ADMINISTRATION CAO ĐẲNG 4,900 ST LEONARDS
DIPLOMA OF WEBSITE DEVELOPMENT CAO ĐẲNG 4,900 HORNSBY, ST LEONARDS
CERTIFICATE IV IN DIGITAL AND INTERACTIVE GAMES (PROGRAMMING) CHỨNG CHỈ IV 9,800 ST LEONARDS
CERTIFICATE IV IN DIGITAL MEDIA TECHNOLOGIES (WEB DEVELOPMENT) CHỨNG CHỈ IV 9,800 HORNSBY
CERTIFICATE IV IN DIGITAL MEDIA TECHNOLOGIES (INTERACTIVE MEDIA) CHỨNG CHỈ IV 9,800 HORNSBY
CERTIFICATE IV IN INFORMATION TECHNOLOGY NETWORKING CHỨNG CHỈ IV 9,800 MEADOWBANK , ST LEONARDS
CERTIFICATE IV IN INFORMATION TECHNOLOGY SUPPORT (DATABASE SUPPORT) CHỨNG CHỈ IV 9,800 NORTHERN BEACHES
CERTIFICATE IV IN INFORMATION TECHNOLOGY SUPPORT (SERVICE DESK) CHỨNG CHỈ IV 9,800 ST LEONARDS
CERTIFICATE IV IN WEB BASED TECHNOLOGIES (DESIGN AND DEVELOPMENT) CHỨNG CHỈ III 9,800 HORNSBY
CERTIFICATE III IN INFORMATION, DIGITAL MEDIA AND TECHNOLOGY (NETWORK ADMINISTRATION) CHỨNG CHỈ III 4,900 MEADOWBANK , ST LEONARDS
CERTIFICATE III IN INFORMATION, DIGITAL MEDIA AND TECHNOLOGY (SUPPORT) CHỨNG CHỈ III 4,900 NORTHERN BEACHES
CERTIFICATE III IN INFORMATION, DIGITAL MEDIA AND TECHNOLOGY (WEB TECHNOLOGIES) CHỨNG CHỈ III 4,900 ST LEONARDS

NGÔN NGỮ

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
DIPLOMA OF INTERPRETING (MANDARIN) CAO ĐẲNG 5,570 MEADOWBANK
DIPLOMA OF INTERPRETING (JAPANESE) CAO ĐẲNG 5,570 MEADOWBANK
DIPLOMA OF TRANSLATING (JAPANESE) CAO ĐẲNG 5,570 MEADOWBANK

Y DƯỢC

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATE III IN HEALTH SERVICES ASSISTANCE (ASSISTING IN NURSING WORK IN ACUTE CARE) CHỨNG CHỈ III 5,410 MEADOWBANK , NORTHERN BEACHES, ST LEONARDS
 

THÔNG TIN   LIÊN HỆ   KÊNH DU HỌC:  

ĐỊA CHỈ: ĐỊA CHỈ: 101 B2 – TẬP THỂ ĐỒNG XA – MAI DỊCH – CẦU GIẤY – HÀ NỘI  

ĐT: ĐTDĐ:  MS.HƯƠNG ĐỖ 0984.761.634 - 0946.471.855

EMAIL: INFO@KENHDUHOC.VN  

WWW.KENHDUHOC.VNHTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KENHDUHOC.VN

KÊNH DU HỌC, CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC CỦA BẠN VỚI MỘT LỘ TRÌNH RÕ RÀNG!

- HUONG DO -

Đang cập nhật

Chuyên mục khác