free html hit counter

Hotline 24/7

0984.761634

HỌC VIỆN C-Y-OCONNOR-C-Y-OCONNOR-INSTITUTE

Quốc gia:
Giá: Liên hệ

Giới thiệu ngắn

QUẢN TRỊ KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC CERTIFICATE I IN LEADERSHIP DEVELOPMENT CHỨNG CHỈ I 132,000 NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN CERTIFICATE II IN LEADERSHIP DEVELOPMENT CHỨNG CHỈ II 132,000 NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN CERTIFICATE III IN ACCOUNTS ADMINISTRATION CHỨNG...
Tiếp nhận thông tin cập nhật: 0918698596

QUẢN TRỊ

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATE I IN LEADERSHIP DEVELOPMENT CHỨNG CHỈ I 132,000 NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
CERTIFICATE II IN LEADERSHIP DEVELOPMENT CHỨNG CHỈ II 132,000 NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
CERTIFICATE III IN ACCOUNTS ADMINISTRATION CHỨNG CHỈ III 132,000 NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
BACHELOR OF AGRICULTURAL BUSINESS MANAGEMENT ĐẠI HỌC NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
CERTIFICATE II IN CONSERVATION AND LAND MANAGEMENT CHỨNG CHỈ II NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
BACHELOR OF AGRICULTURAL BUSINESS MANAGEMENT ĐẠI HỌC NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
CERTIFICATE IV IN SMALL BUSINESS MANAGEMENT CHỨNG CHỈ IV NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
DIPLOMA OF MANAGEMENT CAO ĐẲNG NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN

XÃ HỘI

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATE I IN NEW OPPORTUNITIES FOR WOMEN (NOW) CHỨNG CHỈ I 132,000 NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
CERTIFICATE III IN CHILDREN’S SERVICES CHỨNG CHỈ III NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
DIPLOMA OF CHILDREN’S SERVICES (EARLY CHILDHOOD EDUCATION CAO ĐẲNG NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
CERTIFICATE II IN COMMUNITY SERVICES CHỨNG CHỈ II NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
CERTIFICATE III IN COMMUNITY SERVICES WORK CHỨNG CHỈ III NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
CERTIFICATE IV IN COMMUNITY SERVICES WORK CHỨNG CHỈ IV NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
CERTIFICATE IV IN YOUTH WORK CHỨNG CHỈ IV NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
CERTIFICATE III IN AGED CARE CHỨNG CHỈ III NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
CERTIFICATE III IN DISABILITY CHỨNG CHỈ III NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
CERTIFICATE IV IN AGED CARE CHỨNG CHỈ IV NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
CERTIFICATE IV IN DISABILITY CHỨNG CHỈ IV NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
CERTIFICATE II IN LOCAL GOVERNMENT CHỨNG CHỈ II NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
CERTIFICATE III IN LOCAL GOVERNMENT CHỨNG CHỈ III NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
CERTIFICATE IV IN LOCAL GOVERNMENT (ADMINISTRATION) CHỨNG CHỈ IV NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
DIPLOMA OF LOCAL GOVERNMENT ADMINISTRATION CAO ĐẲNG NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
DIPLOMA OF LOCAL GOVERNMENT (OPERATIONAL WORKS) CAO ĐẲNG NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
CERTIFICATE IV IN LOCAL GOVERNMENT (PLANNING) CHỨNG CHỈ IV NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
CERTIFICATE IV IN LOCAL GOVERNMENT (REGULATORY SERVICES) CHỨNG CHỈ IV NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
CERTIFICATE IN SECURITY DỰ BỊ ĐẠI HỌC NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN

KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATE IV IN ACCOUNTING CHỨNG CHỈ IV 132,000 NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN

THƯƠNG MẠI, KINH TẾ

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATE IV IN AGRIBUSINESS CHỨNG CHỈ IV NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
CERTIFICATE IV IN AGRIBUSINESS CHỨNG CHỈ IV NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
CERTIFICATE II IN AUTOMOTIVE SALES CHỨNG CHỈ II NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
CERTIFICATE III IN AUTOMOTIVE SALES CHỨNG CHỈ III NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
CERTIFICATE II IN BUSINESS CHỨNG CHỈ II NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
CERTIFICATE III IN BUSINESS CHỨNG CHỈ III NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
CERTIFICATE IV IN BUSINESS CHỨNG CHỈ IV NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
CERTIFICATE III IN BUSINESS ADMINISTRATION CHỨNG CHỈ III NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
CERTIFICATE IV IN BUSINESS ADMINISTRATION CHỨNG CHỈ IV NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
DIPLOMA OF BUSINESS CAO ĐẲNG NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
DIPLOMA OF MANAGEMENT CAO ĐẲNG NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
CERTIFICATE II IN RETAIL SERVICES CHỨNG CHỈ II NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
CERTIFICATE III IN RETAIL OPERATIONS CHỨNG CHỈ III NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN

NÔNG LÂM NGHIỆP

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATE I IN AGRIFOOD OPERATIONS CHỨNG CHỈ I NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
CERTIFICATE II IN AGRICULTURE CHỨNG CHỈ II NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
CERTIFICATE III IN AGRICULTURE CHỨNG CHỈ III NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
CERTIFICATE III IN PORK PRODUCTION CHỨNG CHỈ III NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
CERTIFICATE IV IN AGRICULTURE CHỨNG CHỈ IV NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
DIPLOMA OF AGRICULTURE CAO ĐẲNG NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
CERTIFICATE II IN WOOL HANDLING CHỨNG CHỈ II NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
CERTIFICATE III IN ADVANCED WOOL HANDLING CHỨNG CHỈ III NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
CERTIFICATE II IN SHEARING CHỨNG CHỈ II NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
CERTIFICATE III IN SHEARING CHỨNG CHỈ III NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
CERTIFICATE II IN RURAL OPERATIONS CHỨNG CHỈ II NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
CERTIFICATE III IN RURAL OPERATIONS CHỨNG CHỈ III NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
CERTIFICATE IV IN SHEARING CHỨNG CHỈ IV NORTHAM, NARROGIN , MOORA
CERTIFICATE IV IN WOOL CLASSING CHỨNG CHỈ IV NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN

Y DƯỢC

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATE III IN HORSE BREEDING CHỨNG CHỈ III NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
CERTIFICATE IV IN PREPARATION FOR ENTRY INTO NURSING CHỨNG CHỈ IV NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
CERTIFICATE II IN HEALTH SUPPORT SERVICES CHỨNG CHỈ II NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
CERTIFICATE III IN HEALTH SUPPORT SERVICES CHỨNG CHỈ III NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
CERTIFICATE III IN HEALTH SERVICES ASSISTANCE CHỨNG CHỈ III NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
DIPLOMA OF NURSING (ENROLLED/DIVISION 2 NURSING) CAO ĐẲNG NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN

KỸ THUẬT

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATE I IN AUTOMOTIVE CHỨNG CHỈ I NORTHAM, DU HỌC CANADA NARROGIN , MOORA , MERREDIN
CERTIFICATE II IN AUTOMOTIVE MECHANICAL CHỨNG CHỈ II NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
CERTIFICATE III IN AUTOMOTIVE MECHANICAL TECHNOLOGY CHỨNG CHỈ III NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
CERTIFICATE II IN AUTOMOTIVE VEHICLE SERVICING CHỨNG CHỈ II NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
CERTIFICATE II IN BICYCLES CHỨNG CHỈ II NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
CERTIFICATE III IN BICYCLES CHỨNG CHỈ III NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
CERTIFICATE I IN INDUSTRIAL SKILLS (ENTRY LEVEL TRAINING) CHỨNG CHỈ I NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
CERTIFICATE II IN FURNITURE MAKING CHỨNG CHỈ II NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
CERTIFICATE II IN BUILDING AND CONSTRUCTION (PATHWAY TRADES) CHỨNG CHỈ II NORTHAM, NARROGIN , MERREDIN
CERTIFICATE II IN CONSTRUCTION CHỨNG CHỈ II NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
CERTIFICATE II IN CONSTRUCTION PATHWAYS CHỨNG CHỈ II NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
CERTIFICATE II IN CIVIL CONSTRUCTION CHỨNG CHỈ II NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
CERTIFICATE III IN CIVIL CONSTRUCTION CHỨNG CHỈ III NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
CERTIFICATE III IN CARPENTRY AND JOINERY CHỨNG CHỈ III NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
CERTIFICATE IV IN BUILDING AND CONSTRUCTION (ESTIMATING) CHỨNG CHỈ IV NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
CERTIFICATE II IN ELECTROTECHNOLOGY (CAREER START) CHỨNG CHỈ II NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
CERTIFICATE III IN ELECTROTECHNOLOGY ELECTRICIAN CHỨNG CHỈ III NORTHAM, MOORA , MERREDIN
CERTIFICATE II IN ENGINEERING CHỨNG CHỈ II NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
CERTIFICATE III IN ENGINEERING - FABRICATION TRADE CHỨNG CHỈ III NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN

GIÁO DỤC

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATE III IN EDUCATION SUPPORT CHỨNG CHỈ III NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
CERTIFICATE IV IN EDUCATION SUPPORT CHỨNG CHỈ IV NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
CERTIFICATE IV IN TRAINING AND ASSESSMENT CHỨNG CHỈ IV NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN

NGHỆ THUẬT

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATE II IN HAIRDRESSING CHỨNG CHỈ II NORTHAM, NARROGIN , MOORA , MERREDIN
 

THÔNG TIN   LIÊN HỆ   KÊNH DU HỌC:  

ĐỊA CHỈ: ĐỊA CHỈ: 101 B2 – TẬP THỂ ĐỒNG XA – MAI DỊCH – CẦU GIẤY – HÀ NỘI  

ĐT: ĐTDĐ:  MS.HƯƠNG ĐỖ 0984.761.634 - 0946.471.855

EMAIL: INFO@KENHDUHOC.VN  

WWW.KENHDUHOC.VNHTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KENHDUHOC.VN

KÊNH DU HỌC, CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC CỦA BẠN VỚI MỘT LỘ TRÌNH RÕ RÀNG!

- HUONG DO -

Đang cập nhật

Chuyên mục khác