LƯU DIỄM HƯƠNG NGỒI GHẾ GIÁM KHẢO CUỘC THI QUỐC TẾ

CUỘC GIAO LƯU VĂN HÓA LẦN NÀY DIỄN RA Ở HAI NỘI DUNG THI TRÌNH DIỄN THỜI TRANG VÀ THI TÀI NĂNG GỒM CA HÁT VÀ MÚA. THÍ SINH LÀ CÁC CÔNG DÂN ĐẾN TỪ KAZAKHSTAN, NGA VÀ VIỆT NAM. THEO BAN TỔ CHỨC, CÓ 40 THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI CẢ HAI NỘI DUNG. LƯU DIỄM HƯƠNG VÀ CÁ GIÁM KHẢO CÒN LẠI CÓ NHIỆM VỤ CHỌN RA NGƯỜI CHIẾN THẮNG CHO CUỘC THI. GIẢI THƯỞNG DỰ KIẾN GỒM GIẢI ĐẶC BIỆT DÀNH CHO NGƯỜI THẮNG CUỘC LÀ GIẤY CHỨNG NHẬN TRỊ GIÁ 2000 USD, THAM DỰ CÁC KHÓA HỌC TẠI MỸ HOẶC PHÁP. THÍ SINH THẮNG GIẢI NHẤT ĐƯỢC TẶNG GIẤY CHỨNG NHẬN TRỊ GIÁ 1.500 USD VÀ THAM DỰ KHÓA HỌC TẠI PHÁP. BAN TỔ CHỨC VÀ BAN GIÁM KHẢO CUỘC THI GỒM NHIỀU THÀNH VIÊN LÀ NHỮNG DOANH NHÂN VÀ NGHỆ SĨ ĐẾN TỪ NGA, VIỆT NAM VÀ KAZAKHSTAN.

TIN VÀ ẢNH:  NGUYỄN HUY